TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht achtergrond bedrijfsvoering

 • DATUM GEPLAATST:
  01-04-2021

Lumens is een bruisende brede welzijnsorganisatie, actief in de gemeente Eindhoven en de 21 omliggende gemeenten ook wel aangeduid als de Brainportregio. Lumens heeft een breed aanbod van sociaal en maatschappelijk vakmanschap in huis. Van jeugdwerkers, sociale raadslieden tot aan maatschappelijk werkers en experts in mensenhandel en (jongeren)prostitutie. Door de aanwezigheid van deze brede expertise kan Lumens bijdragen aan de versterking van de sociale basis (0e lijn), waardoor veerkracht en cohesie van wijken en communities wordt versterkt, de participatie van bewoners wordt bevorderd en de focus ligt op preventie om langdurige zorg te voorkomen. Door de brede expertise binnen Lumens kan waar nodig expertise worden ingezet (1e lijn) om hulpvragen op uiteenlopende leefgebieden van iedere inwoner te beantwoorden.
Voorbeelden van activiteiten in de 0e lijn zijn: Dynamo Jeugdwerk, Eindhoven DOET en de Lumens buurthuizen. De expertise vanuit de 1e lijn wordt ingezet om hulpvragen te beantwoorden door inzet van bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, maatschappelijk werk in wijkteams, het expertisecentrum Mensenhandel en prostitutie of de begeleiding van jonge schoolgaande moeders.
De ruim 250 professionals en talloze vrijwilligers van Lumens hebben een ding gemeen. Zij werken allen volgens de aanpak: inspireren, leren en werken (meedoen). De professionals van Lumens inspireren bewoners om hun talent te ontwikkelen, leren hen om hun vaardigheden te vergroten en creëren samen kansen om mee te doen in onze samenleving. Waarbij het ultieme doel is om geleerde vaardigheden weer in te zetten voor een ander.
Vanuit deze filosofie en het brede sociaal vakmanschap is Lumens inspirator en innovatieve partner van gemeenten om gezamenlijk invulling te geven aan de transformatie van het sociaal domein. 
Lumens kan dat niet alleen. Daarom ligt de focus op samenwerking met andere specialisten en talloze vrijwilligers in de regio en bouwt Lumens samen met hen aan veerkrachtige buurten, wijken en kansen voor jongeren. Voor meer informatie over Lumens en de activiteiten zie: www.lumenswerkt.nlhttps://www.lumenswerkt.nl/

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Lumens bestaat uit vijf leden met ieder hun eigen expertise. Het lid met de financiële achtergrond bereikt per juli a.s. het einde van de zittingstermijn.
De leden zijn zich bewust van de verantwoordelijkheden en verplichtingen verbonden aan deze toezichtfunctie. Zij stellen zich verantwoordelijk op en realiseren zich dat de verantwoordelijkheid niet alleen voortvloeit uit de aan hen opgedragen taken, maar ook uit de onafhankelijke positie die zij behoren in te nemen. Als toezichthouder bij een maatschappelijke organisatie realiseren zij zich dat zij het vertrouwen van de samenleving waar moeten maken. De maatschappelijke opgave van Lumens is de toetssteen van de Raad van Toezicht. De Governancecode Sociaal Werk en de Governancecode Zorg zijn voor de raad de basis voor het uitoefenen van het toezicht en voor het eigen functioneren. In de lijn hiermee wil de raad zich verder gaan ontwikkelen als een ‘waardengedreven’ Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht is geïnteresseerd in, toegankelijk voor en voldoende in contact met de belanghebbenden. Deze kunnen invloed uitoefenen door invulling van de medezeggenschap. Bovendien is de Raad van Toezicht op de hoogte van de wensen en verlangens van de belanghebbenden.
De Raad van Toezicht verkrijgt deze informatie door:
·      Inbreng vanuit de Ondernemingsraad en Cliëntenraad.
·      Externe stakeholdersdagen bij te wonen.
·      Werkbezoeken af te leggen.
·      Op regelmatige basis mee te lopen in de organisatie.
·      Managementteamleden uit te nodigen in de Raad van Toezicht vergadering.
·      In afstemming met de bestuurder specifieke externe belanghebbenden te bezoeken.

De Raad van Toezicht is aanspreekbaar op de realisatie van de strategie en het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht legt verantwoording af door transparant te zijn over de resultaten van de organisatie. Daarnaast legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de eigen taken en verantwoordelijkheden, in het jaarverslag en eventueel ook tijdens een stakeholdersdag.
De Raad van Toezicht kent de volgende commissies: Remuneratiecommissie, Agendacommissie, Auditcommissie en de commissie Kwaliteit & Veiligheid. Het nieuwe lid neemt deel aan de Auditcommissie. 

Functie-eisen

Profielschets lid Raad van Toezicht
Algemene eisen
Elk lid van de Raad van Toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van Lumens en van de Raad van Bestuur te beoordelen en de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan. Op voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van Lumens wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn, in elk geval bedrijfseconomische deskundigheid en branchekennis.
De Raad van Toezicht wordt niet gehinderd om kritisch ten opzichte van de collega-leden van de Raad van Toezicht te opereren. Ook zijn zij onafhankelijk van het bestuur en overige bij Lumens betrokken belanghebbenden en kunnen zij zonder last en ruggenspraak opereren. Zij geven vrijuit en in vertrouwen hun mening. Ook realiseert de Raad zich dat groepsdenken kan leiden tot een tunnelvisie.
 
De kernwaarden die de Raad van Toezicht centraal stelt bij zijn primaire taken, waarbij het nieuwe lid dient aan te sluiten zijn:
Reflectie:
Nieuwsgierig onderzoeken, oordeel uitstellen, ruimte geven aan elkaar, stil staan bij de eigen effectiviteit en die van de raad, zaken uitspreken, samen leren en verder ontwikkelen, kwetsbaar opstellen, persoonlijk en gezamenlijk stil staan bij ieders handelen.
Verbinding:
Respectvol met elkaar omgaan, ruimte geven aan andere meningen, vertrouwen als fundament, actief elkaar trachten te verstaan, elkaar stimuleren en positief uitdagen.
Moed:
Elkaar uitdagen om je uit te spreken, zelf de kracht vinden om het onbesprokene te bespreken en te adresseren of om een gezonde vitale spanning te creëren. Onafhankelijk zijn, ook en juist als dat lastig is, of als de raad een andere mening is toegedaan. Eigen angsten overwinnen en niet toegeven aan – de angst voor – sociale druk.

De Raad van Toezicht kent een dynamische samenstelling en bestaat uit personen met voldoende kennis, deskundigheid, competenties en ervaring.
 
Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen de volgende personen geen lid zijn van de Raad van Toezicht:

 • leden van de Cliëntenraad;
 • leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar Lumens werkzaam is; alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar Lumens werkzaam is;
 • degenen die familiaire of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Raad van Bestuur van Lumens of van een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 • degenen die zakelijke relaties met Lumens of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of Toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met Lumens of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
 • degenen die accountant van Lumens of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 • degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als Lumens of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van Lumens of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 • degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van Lumens in gevaar komt.

 Wie zoeken we voor deze vacature
Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de strategische onderwerpen die de komende jaren aan de orde zullen komen is er behoefte aan een lid

 • met een stevige brede financiële kennis- en ervaringsachtergrond vanuit een functie op strategisch niveau in bedrijfsvoering bijvoorbeeld als CFO en bij voorkeur met goede kennis van de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein.
 • dat op basis van ervaring en inzichten een effectieve bijdrage levert in de Raad van Toezicht en als voorzitter van de Auditcommissie aan de beoordeling van de bedrijfsvoering in relatie tot de ingezette strategie, de kwaliteit van de dienstverlening en de besturing, de organisatieontwikkeling, risicomanagement en de netwerken waarin Lumens zich begeeft.
 • met een eigentijdse visie op toezicht; een teamspeler met een nieuwsgierige, open, constructief kritische houding, gedreven door dienstbaarheid aan de organisatie en het bijdragen aan het bouwen van een veerkrachtige samenleving in de regio.
 • dat op basis van deze ervaring en het gevoel voor maatschappelijk ondernemerschap kansen ziet voor Lumens in de toegevoegde waarde voor de samenleving in de regio Eindhoven. Een goede kennis van de politiek bestuurlijke besluitvormingsprocessen in en/of verbinding met de regio Brainport Eindhoven is een pluspunt. Ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk.  

Samenstelling
Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit binnen de Raad van Toezicht met een goede maatschappelijke afspiegeling door een evenwichtige verdeling qua geslacht, leeftijd en sociaal-culturele achtergronden. De Raad van Toezicht streeft naar een diverse achtergrond aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen. Op www.lumenswerkt.nl/goed-bestuur/raad-van-toezicht/ zijn de profielen van de andere leden te zien. 

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht realiseert zich dat Lumens actief is om de kwaliteit van samenleven voor alle bevolkingsgroepen te verbeteren en activiteiten verricht die gericht zijn op verbetering van de positie van mensen in soms kwetsbare situaties. Hierbij past een voorbeeldfunctie en terughoudendheid met betrekking tot de hoogte van honorering. Over de honorering legt de Raad van Toezicht publiekelijk verantwoording af. 

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions. Zij is voor meer informatie tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06 – 29 25 94 97. De procedure kunt u nalezen in de uitgebreide profielschets. Uw reactie zien wij graag tegemoet voor 3 mei a.s.
Dit kan door het uploaden van uw motivatie en CV bij de vacature op deze website. De voordrachtbespreking met de selectiecommissie vindt plaats op 18 mei a.s. De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 25 mei a.s. tussen 15.00 en 18.00 uur. Het vervolggesprek met de voltallige Raad van Toezicht vindt plaats op 15 juni a.s. tussen 16.00 en 18.30 uur. Het is de bedoeling om de procedure in juni a.s. af te ronden.

 • DATUM GEPLAATST:
  01-04-2021