Privacyverklaring Tirions Consultancy BV

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens van zowel kandidaten als contactpersonen van opdrachtgevers, referenten en andere zakelijke relaties, die worden verzameld en/of gebruikt door Tirions Consultancy BV. Uw privacy is belangrijk voor ons en met deze verklaring informeren we u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en u te wijzen op uw rechten.

Dit document bevat de volgende informatie:

1. Verwerking van persoonsgegevens
2. Met welk doel en op welk rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt
3. Met wie delen wij persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
4. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens
5. Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
6. Vragen
7. Wijzigingen

1. Verwerking van persoonsgegevens

Als u bij ons staat ingeschreven als kandidaat of reageert op een vacature kunnen wij van u onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
NAW-gegevens; contactgegevens; overige gegevens: geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat; uw CV; assessmentrapporten; integriteitsverklaringen; referentieverslagen; e-mails en andere correspondentie; mondeling door u aan ons verstrekte aanvullende informatie; andere relevante informatie met betrekking tot uw carrière.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Tirions Consultancy BV verwerkt deze gegevens niet. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Contactpersonen van (potentiele) opdrachtgevers en overige zakelijke relaties
Tirions Consultancy BV verwerkt onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens van de contactpersonen van onze opdrachtgevers: NAW-gegevens; contactgegevens; huidige functie; geslacht; emails en andere correspondentie.

Referenten
Tirions Consultancy BV vraagt naam, e-mailadres en telefoonnummer van een referent, en daarnaast de persoonlijke mening over de geschiktheid van een kandidaat voor een openstaande positie, die schriftelijk wordt vastgelegd.

2. Met welk doel en op welk rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze dienstverlening op het gebied van de advisering bij executive search, governance- en besturingsvraagstukken uit te kunnen voeren. We verwerken uw persoonsgegevens wanneer u een algemene inschrijving doet, het contactformulier ingevuld instuurt, reageert op een vacature, of wij via andere kanalen contact met u hebben gehad over een vacature of een opdracht. Wij zijn van mening, dat het redelijk is te verwachten, dat als u informatie uit uw cv op een professionele netwerksite heeft geplaatst en er wederzijds contact is geweest over een vacature, wij uw gegevens kunnen verwerken voor onze dienstverlening.

De website van Tirions Consultancy BV gebruikt alleen cookies, die nodig zijn om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken en niet om u persoonlijk te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Bovenstaande zaken zijn noodzakelijk om op de juiste kwalitatief hoogstaande wijze te kunnen functioneren als bedrijf. Het is daarom in onze gerechtvaardigde belangen om uw gegevens op deze grond te verwerken.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

In het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wel delen wij uw persoonsgegevens met serviceproviders binnen de EER. Dat doen wij uiteraard alleen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Wij verlenen dergelijke serviceproviders uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens, waarbij wij (onder andere) aan hen een geheimhoudingsverplichting opleggen en wij hen verplichten uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht te verwerken.
Daarnaast delen wij de persoonsgegevens van kandidaten met opdrachtgevers en commissieleden. Indien het voor een procedure noodzakelijk is om een assessmentonderzoek of integriteitscreening te doen kunnen wij uw persoonsgegevens met deze bureaus delen. Voor het overige verschaffen wij derden alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dat naar onze mening vereist is op grond van toepasselijke wetgeving of op grond van een wettig verzoek daartoe.
Wij gebruiken uw gegevens niet om u andere informatie toe te zenden dan informatie met betrekking tot vacatures, relevante ontwikkelingen en evenementen. Ook gaan we strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht.
Tirions Consultancy BV verwerkt persoonlijke informatie voor zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren en de bovengenoemde doelen te bereiken. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd.

4. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Tirions Consultancy BV draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

5. Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, een digitale kopie te ontvangen of zelfs te (laten) verwijderen. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd onder punt 6. van deze Privacyverklaring als u:
– wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
– u uw persoonsgegevens wilt verbeteren;
– u uw persoonsgegevens wilt wissen;
– de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken;
– bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
– wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie.
Wij mogen nadere informatie van u vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen. Wij informeren u binnen bekwame tijd over de door ons genomen maatregelen en in ieder geval binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Die periode kan met nog twee maanden worden verlengd als dat noodzakelijk is, mede in verband met de complexiteit of het aantal van de verzoeken. Wij informeren u over een dergelijke verlenging van de termijn binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, waarbij wij de redenen
van de verlenging zullen toelichten.
Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat de diensten waarvoor de gegevens nodig zijn, daarna niet of niet meer geheel kunnen worden geleverd.

6. Vragen

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u ons mailen via anja@tirionsconsultancy.com of de contactpagina op onze website.

7. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op deze website. De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.