TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Commissarissen aandachtsgebied financiën

 • DATUM GEPLAATST:
  19-02-2021

Woonstichting De Kernen uit Hedel en Woningstichting De Goede Woning Neerijnen (DGWN) uit Haaften zijn op 1 januari 2021 doorgegaan als één gefuseerde corporatie: Woonstichting De Kernen. Bij Woonstichting De Kernen zetten 52 mensen (inclusief parttimers) zich elke dag in om de kwaliteit van wonen en kwaliteit van leven in de 38 dorpen waarin onze huurders wonen, mogelijk te maken. De Kernen heeft 5.200 sociale huurwoningen in 38 dorpen verspreid over zes gemeenten in het land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard. De Kernen helpt huurders zoveel mogelijk vanuit rayonteams. Zij werken intensief met elkaar samen, zowel in- als extern. Regionale en nationale partijen zoekt de corporatie actief op. Zo trekt De Kernen samen op met andere woningcorporaties in het Rivierengebied, verenigd in Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland.
De Kernen is continu in beweging. Aan die beweging liggen diverse factoren ten grondslag, zoals de Woningwet en de Governancecode. En ook de omslag van een ‘traditionele’ manier van organiseren naar het organiseren vanuit de netwerkwerkgedachte, draagt ertoe bij dat de organisatie verandert. De beweging naar een netwerkorganisatie is ingezet omdat de corporatie zo optimaal invulling kan geven aan haar maatschappelijke opgave: zorgen voor goed wonen en leven voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen.

De Kernen kiest er expliciet voor de nieuwe, externe context te benutten om krachtig en doelgericht invulling te geven aan haar missie en visie. Het gaat bij De Kernen in de eerste plaats over de bedoeling van regels en de voortdurende reflectie daarop, steeds in relatie tot het eigen handelen en presteren. Ze staat open voor het goede, indringende en soms lastige gesprek met elkaar en met partners en belanghebbenden. Zo blijft zij in staat om in het spanningsveld tussen maatschappij, vastgoed en financiën de afwegingen en keuzes te maken die maximaal maatschappelijk renderen.

In de netwerkorganisatie liggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij medewerkers. Het netwerk is niet gebaseerd op hiërarchische verhoudingen, maar op onderlinge duurzame relaties en het gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
De Kernen kent geen managementteam waarin de bestuurder en afdelingsmanagers zitting hebben, zoals in veel andere soortgelijke organisaties. In plaats daarvan heeft De Kernen een visieteam, met als voornaamste taken:
– Bewaken of voorgenomen initiatieven passen binnen de strategische koers;
– Toetsen of afwegingen juist en volledig zijn gemaakt;
– Adviseren om al dan niet tot uitvoering over te gaan.

In het visieteam heeft in ieder geval de directeur-bestuurder en/of diens vervanger zitting, naast medewerkers die vanuit hun rol of functie betrokken zijn. Er is veel ruimte voor tegenspraak aan de directeur-bestuurder. Dit wordt gestimuleerd door de leden van het visieteam onderling en door medewerkers van De Kernen, met in het bijzonder de compliance-medewerkers (de controller en de bestuurssecretaris). Op deze wijze organiseert de directeur-bestuurder een afgewogen, transparant besluitvormingsproces waarin aantoonbaar ruggen- en tegenspraak geborgd zijn.

Visie – Ruimte voor mensen
De Kernen biedt ruimte voor mensen. Ruimte om prettig te kunnen wonen, want dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En geeft huishoudens kansen op de woningmarkt door te zorgen voor goede, betaalbare woningen. In het bijzondere, ruime werkgebied vindt De Kernen het belangrijk dat het prettig wonen en leven is. Daarom is er aandacht voor leefbare buurten en het duurzaam omgaan met ruimte en het milieu. Dat doet de corporatie samen met andere organisaties, zoals gemeenten en welzijns- en zorginstellingen. Ruimte voor mensen bedoelt De Kernen ook figuurlijk. Zij geeft huurders ruimte door persoonlijke aandacht, keuzevrijheid en passende dienstverlening. En medewerkers biedt ze voldoende ruimte om in- en extern te netwerken en om zich blijvend te ontwikkelen. Zo is het mogelijk samen zaken voor haar huurders nog beter voor elkaar krijgen.

Missie – Kwaliteit van wonen én kwaliteit van leven
De Kernen zorgt voor kwaliteit van wonen én kwaliteit van leven. Daarom heeft ze een divers woningaanbod van goed onderhouden woningen. Klanten kunnen hun woning naar eigen wens en smaak aanpassen door de diverse keuzemogelijkheden van De Kernen. De corporatie zorgt voor kwaliteit van leven door maatschappelijke organisaties te ondersteunen in het realiseren van welzijn- en zorgvoorzieningen. Zij jaagt leefbaarheid initiatieven aan door het fonds ’Geld voor de buurt’.

Voor meer informatie zie www.dekernen.nl

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen van De Kernen bestaat uit 6 leden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van De Kernen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Zoals overeengekomen bij de fusie treden twee commissarissen terug per 9 oktober a.s. en een commissaris per 10 december a.s. Daarvoor komen twee nieuwe commissarissen in de plaats, waaronder één commissaris voorgedragen door de huurders met een bindende voordracht vanuit de Bewonersraad. De nieuwe commissarissen zullen deelnemen in de auditcommissie waarvan een als voorzitter.

De Bewonersraad van De Kernen
De Bewonersraad is er voor en door de huurders. Hij denkt actief mee over het beleid van De Kernen. Regelmatig overlegt hij over zaken die voor huurders belangrijk zijn en geeft De Kernen advies. Denk aan de jaarlijkse vaststelling van de huur, het (groot) onderhoud van de woningen en de leefbaarheid. Naast de Bewonersraad is er ook een klantpanel. De Kernen betrekt haar huurders altijd bij grote ontwikkelingen, zoals een herstructureringsproject. Voor meer informatie over de Bewonersraad zie: https://www.dekernen.nl/bewonersraaddekernen.

Functie-eisen

Competenties en vaardigheden Raad van Commissarissen

Algemeen Kwaliteitsprofiel
Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat hij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen.
Een functie als commissaris vraagt om deskundigheid en levenservaring en tegelijk een sterke voeling met de ontwikkelingen in de samenleving. De houding van de commissaris is er een van een kritische distantie, actief en anticiperend. De commissaris is analytisch, beoordeelt zorgvuldig, bewaart zijn objectiviteit en laat zich niet meeslepen. Een commissaris neemt als het moet een minderheidsstandpunt in. Leden worden geacht onafhankelijk, onpartijdig en kritisch te zijn ten opzichte van elkaar en het bestuur. Zij zijn van onberispelijk gedrag en handelen integer, discreet en zonder last of ruggenspraak. Het belang van De Kernen staat voorop. Elk lid onderschrijft de Governancecode. Het is belangrijk dat leden in het bezit zijn van een actief en relevant netwerk. Het lidmaatschap vraagt van de commissaris dat het lid bereid is voldoende tijd vrij te maken voor zijn functie. Verder geldt dat het commissariaat onverenigbaar is met een aantal andere functies.
Naast een aantal basisvaardigheden, zoals genoemd in de Governancecode Woningcorporaties, zijn de volgende competenties voor de individuele commissaris van belang.

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een scherp analytisch vermogen. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Kennis en ervaring
De leden van de Raad hebben een aantoonbaar HBO of academisch niveau van denken en functioneren en beschikken als geheel over de voldoende kennis en ervaring op het gebied van:
• Governance
• Volkshuisvesting
• Vastgoedontwikkeling en –beheer
• Financiën en control
• Juridische zaken
• Digitalisering
• Bedrijfskunde en organisatieontwikkeling

Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de, voor de corporatie relevante sectoren van de non-profitsector.

Aanvullende competenties voor het nieuwe lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied financiën

Voor deze vacature in de Raad van Commissarissen zoeken we een lid met een stevige financiële achtergrond. Iemand die, na het vertrek van één van leden van de auditcommissie eind 2021, zorgt voor de kritische vragen en het brede strategische inzicht in de financiële consequenties van de keuzes die De Kernen maakt. Het aandachtsgebied Financiën is in belangrijke mate een op de organisatie gerichte functie. Het richt zich voornamelijk op het beheersen en controleren vanuit financieel-administratief oogpunt van de organisatie. Belangrijke aandachtspunten zijn het overleg met de accountant, de treasury en interne controle.
Het desbetreffende lid beschikt over de onderstaande kwaliteiten:

 •  Kennis van en ervaring op strategisch niveau met financieel-economische vraagstukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiële continuïteit in de woningcorporatiesector
 •  Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële risico’s
 • Inzicht in risicomanagement
 • Inzicht in treasury-vraagstukken en instrumenten
 • Fiscaal inzicht.

De Kernen zoekt twee eigentijdse, maatschappelijk betrokken commissarissen, die beschikken over de vaardigenheden en competenties om de totale opgave van de corporatie te plaatsen en te overzien. Zij zullen samen de auditcommissie gaan vormen. Daarnaast onderschrijven zij de besturingsfilosofie van De Kernen en de daarbij behorende visie op toezicht.
Een van deze twee nieuwe commissarissen wordt benoemd met een bindende voordracht door de Bewonersraad. Dit is een betrokken en verbindende kandidaat, die vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de Raad van Commissarissen goed kan inbrengen overigens zonder last en ruggenspraak. We verwachten van dit nieuwe lid dat hij/zij oprecht geïnteresseerd is in wat bij huurders en woningzoekenden speelt, oog heeft voor de diverse doelgroepen huurders en begrip heeft voor de wensen en verwachtingen die zij hebben.
 

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Commissarissen worden beloond met als uitgangspunt de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen honoreringsregeling voor Commissarissen aangesloten bij de VTW.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Commissarissen en Bewonersraad worden in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Deze procedure is succesvol afgerond.

 • DATUM GEPLAATST:
  19-02-2021