TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht achtergrond vastgoed en financiën

 • DATUM GEPLAATST:
  24-02-2021

Revant biedt binnen een veranderend zorglandschap met circa 550 medewerkers vanuit de locaties in Breda, Goes en Terneuzen een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod. Dit betreft klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatie en revalidatie bij complex chronisch longfalen. De revalidatiezorg binnen Revant is gericht op de complexe medisch specialistische problematiek.
De revalidatiebehandeling is gericht op het verbeteren/behouden van de mogelijkheden om te participeren in de samenleving en dagelijkse activiteiten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Hierbij is de hulpvraag van de revalidant het vertrekpunt en leidend in de keuzes en besluitvorming gedurende de behandeling. Daarmee is de revalidant partner binnen de gehele revalidatiebehandeling.
Revant biedt een zo hoog mogelijke kwaliteit van revalidatieprogramma’s. Deze ambitie vergt, naast professionele zorgverleners, een adequaat bestuur, beleid en toezicht. De organisatie is ingericht om de zorg, werkwijzen en belangrijke beslissingen binnen Revant continu te monitoren en te optimaliseren. Er is sprake van een tweehoofdige Raad van Bestuur en een managementteam bestaande uit de 5 zorgmanagers, de informatiemanager, de HR manager, de manager finance & control, de facilitair manager en de secretaris Raad van Bestuur. Binnen Revant is sprake van een betrokken Cliëntenraad, Medische Staf en Ondernemingsraad.
 
Missie
Revant, het expertisecentrum voor revalidatie, staat voor kracht tot ontwikkeling vanuit de medisch specialistische basis in een sterk regionaal netwerk.
 
Visie

 • De revalidant voelt zich gehoord, gezien en erkend in wat voor hem belangrijk is en ervaart de best mogelijke zorg die optimaal aansluit bij de revalidant en zijn levensfase.
 • De netwerkpartner werkt samen met Revant vanwege betrouwbaarheid en expertise.
 • De medewerker ziet Revant als een aantrekkelijke werkgever die ruimte biedt voor ontwikkeling.

 
Voor meer informatie over de organisatie en de strategische koers zie www.revant.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Door het terugtreden van een van de leden is een vacature ontstaan. De Raad van Bestuur, Cliëntenraad en Ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen op deze benoeming.
 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Revant, het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde, treedt op als sparringpartner en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur indien men dit uit hoofde van hun taak gewenst acht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en vervult haar rol van werkgever ten opzichte van de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht kent twee commissies, te weten een financiële auditcommissie en de commissie kwaliteit, veiligheid en zorginnovatie.
 

Functie-eisen

Profielschets lid Raad van Toezicht
Algemeen
 
De individuele leden van de Raad van Toezicht beschikken over:

 • verbondenheid met de doelstelling, ambitie, strategie en toezichtvisie van de stichting. Onafhankelijkheid en kritisch vermogen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur. Leden opereren derhalve zonder last of ruggespraak en betrachten openheid over (neven)functies;
 • bestuurlijke- en/of managementervaring;
 • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • een breed netwerk en bereidheid tot het inzetten daarvan;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen;
 • vermogen om op de juiste afstand van de Raad van Bestuur de specifieke deskundigheid in te zetten voor stichting Revant;
 • vermogen om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken;
 • kennis van Zorgbrede Governance en deze ook in het handelen als toezichthouder;
 • voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties en overleg, zo nodig ook op korte termijn;
 • bereidheid om in commissies te werken en aan bijscholing te doen.

 
 
 
Specifiek deskundigheidsprofiel nieuw lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebieden vastgoed en financiën
Gelet op het vastgoedvraagstuk en de huidige samenstelling bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht en de auditcommissie financiën te versterken met een:
 
Lid Raad van Toezicht met de aandachtsgebieden vastgoed en financiën
Deze toezichthouder beschikt over stevige, brede aantoonbare kennis en actuele ervaring op strategisch niveau met de ontwikkeling, financiering en realisatie van vastgoed bij voorkeur in de gezondheidszorg. Hij/zij heeft daarnaast voldoende financieel-economische kennis, kennis van strategische financiële planning, compliance en integraal risicomanagement om van toegevoegde waarde te zijn in de auditcommissie financiën. Hij/zij is in staat om zich in te leven in de belangen van en de effecten voor de revalidant en de professionals. 
Deze nieuwe toezichthouder heeft goed inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn en kan een hoogwaardig klankbord zijn voor de Raad van Bestuur en de collega toezichthouders. Hij/zij heeft niet alleen oog voor de risico’s, maar is ook inspirerend in het zien van kansen en mogelijkheden.
Hij/zij is een eigentijdse toezichthouder gericht op samenwerking met een open, onafhankelijke, doortastende, kritische stijl en een goed evenwicht in betrokkenheid en afstand. Hij/zij staat open voor de reflectie op het eigen functioneren en is bereid tot verdere professionele ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

Beloning
De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Revant kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Deze procedure is inmiddels succesvol afgerond.

 • DATUM GEPLAATST:
  24-02-2021