TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht organisatie ontwikkeling / bestuurlijk / voorzitter remuneratiecommissie

 • DATUM GEPLAATST:
  19-03-2021

Algemeen
 
GGz Breburg biedt specialistische ggz-zorg, in de regio Midden- en West-Brabant, aan mensen met een psychiatrisch probleem. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van de locaties, uit een deeltijdbehandeling of een opname. Ook woon-ondersteunende zorg is mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar. De multidisciplinaire richtlijnen en huidige zorgstandaarden vormen de inhoudelijke kaders van waaruit wordt behandeld. Wij handelen hierbij vanuit een herstel gerichte visie. Vanuit gedeelde besluitvorming komen onze behandelaren met cliënt en familie tot de juiste keuzes in de behandeling. GGz Breburg maakt gebruik van eHealth toepassingen en ziet de vraag naar online zorg de komende jaren verder toenemen. GGz Breburg groeit steeds meer naar een netwerk-ggz toe. In het belang van de cliënten werkt GGz Breburg nauw samen met verschillende partijen rondom de cliënt. Of dit nu de gemeente, een verwijzer of een andere zorginstelling is: GGz Breburg houdt de lijnen graag kort. Binnen de gehele organisatie wordt gewerkt vanuit een duidelijke inhoudelijke visie, namelijk herstel ondersteunende zorg. Hierbij staat het bevorderen van eigen regie en bieden van behandeling en zorg die gericht is op het eigen herstelvermogen van de cliënt centraal. Binnen GGz Breburg lopen diverse projecten rondom actuele thema’s. GGz Breburg loopt voorop in zorgvernieuwing op gebied van Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Voorbeelden hiervan zijn het HIC model (high intensive care), terugdringen van separeren (project ‘Bewogen Deuren’), ART (Active Recovery in de Triade) en RACT (werken met resourcegroepen en ACT). Er lopen diverse wetenschappelijke onderzoekslijnen, o.a. binnen de TOPGGz afdelingen. Daarbij participeren wij binnen de academische werkplaats Geestdrift van Tranzo, Tilburg University. Thema’s zijn o.a. suïcidepreventie, shared decision making, somatoforme stoornissen en autisme en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. De afgelopen periode is de meerjarenstrategie en de strategische koers herijkt, waarbij een innovatieve aanpak van de wachtlijstproblematiek samen met de 1e lijn centraal staat.
 
Organisatie
De collegiale tweehoofdige raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de strategie, kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering en resultaatontwikkeling van GGz Breburg. De medische staf is nauw betrokken bij het beleid van de organisatie. Tevens is er sprake van een cliëntenraad, een ondernemingsraad, een vakgroep psychologen, een verpleegkundige adviesraad en een familieraad. De organisatie is verdeeld in vier eenheden, te weten Centrum Jeugd, Zorggroep Volwassenen, Centrum Senioren en de Zorggroep Impact. Er vindt duale aansturing plaats door een directeur behandeling en een directeur bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de organisatie enkele bovenregionale voorzieningen. Dit betreft o.a. de Topklinische Centra (waarbinnen de afdelingen Topklinisch Centrum Lichaam, Geest & Gezondheid en PersonaCura) en het Centrum voor Eetstoornissen. De basis ggz wordt gerealiseerd door dochterorganisatie Indigo. Het directieteam ontwikkelt, onder leiding van de raad van bestuur, de strategie en zorgt voor de realisatie van het beleid. Zowel op directieniveau als op managementniveau wordt duaal leiding gegeven, waardoor een integraal kader wordt gegeven aan de desbetreffende zorgeenheid. Bij GGz Breburg wordt op een participatieve manier invulling gegeven aan de medezeggenschap en het toezicht. Door elkaar vroegtijdig te betrekken, wordt meer aanwezige kennis en kunde ingebracht. En dat draagt bij aan verdieping van kwaliteit van besluiten en draagvlak.
 
 
Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht GGz Breburg positieve financiële resultaten en zullen er middelen kunnen worden aangewend om te investeren in innovatie en huisvesting. De impact van de Corona-crisis is echter groot en brengt onzekerheden met zich mee. Desondanks is de uitgangssituatie van GGz Breburg goed en is er vertrouwen, mede vanwege de overheidsmaatregelen en de maatregelen vanuit financiers, in een gezonde toekomst.
Voor meer achtergrondinformatie en de recente jaarrekeningen zie www.ggzbreburg.nl

Functieomschrijving

De raad van toezicht van GGz Breburg
 
De raad van toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De RvT staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van GGz Breburg beoordeelt. De besturing- en toezichtfilosofie van GGz Breburg is gebaseerd op de Governance code Zorg.
 
Taken van de RvT van GGz Breburg
 
Het uitoefenen van integraal toezicht op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling, het daaruit voortvloeiende beleid van de organisatie en op de algemene gang van zaken in GGz Breburg, op zodanige wijze dat:

 • het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie gewaarborgd is;
 • de belangen van alle personen die bij GGz Breburg betrokken zijn, evenwichtig worden afgewogen;
 • de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en uitgangspunten (vastgelegd in strategisch beleidsplan, planning & control cyclus, Reglement RvT, Reglement RvB).

 
Onderwerpen van toezicht zijn:
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie en beleid;
de reputatie van de organisatie GGz Breburg en de wijze waarop de professionals en medewerkers hieraan bijdragen;
het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;

 • relevante externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met betrekking tot de belangrijke stakeholders;
 • de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de RvB;
 • het functioneren als klankbord voor de RvB;
 • het functioneren als werkgever voor de RvB.

 
De RvT vergadert circa zes keer per jaar, veelal in de avonduren en organiseert daarnaast een à twee inhoudelijke themabijeenkomsten. De RvT komt verder naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Tevens voert een delegatie van de RvT minimaal eenmaal per jaar overleg met de ondernemingsraad en cliëntenraad. Binnen de RvT wordt gewerkt met een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. De RvT en de commissies zijn samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden c.q. aandachtsgebieden. De RvT streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd. De RvT commissies overleggen circa drie tot viermaal per jaar.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de RvT de komende periode aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De realisatie van de meerjarenstrategie voor de komende periode en de hiermee samenhangende strategische keuzes.
 • De borging van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorgverlening aan cliënten, mede in het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt.
 • Het samenwerken in ketens en netwerken, vanwege de huidige wachtlijsten, alsmede vanuit zorginhoudelijke kwaliteitsverbetering.
 • De inzet van innovatieve zorgtechnologie alsmede de realisatie van meer kostenefficiency.
 • Verder bevorderen van meer regelruimte en autonomie bij de professionals.
 • Scheppen van randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van participatieve medezeggenschap.

 
 

Functie-eisen

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten.
 • Herkent zich in de missie en ambities van GGz Breburg.
 •  Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en RvB, bekend met de issues van corporate governance.
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Beperkt aantal nevenfuncties/toezichthoudende functies.
 • Gemakkelijk benaderbaar, sterk relatiegericht, open stijl van communiceren.

 
         
Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature voor een lid van de raad van toezicht. Binnen de RvT wordt gestreefd naar een voldoende diverse, sociaal maatschappelijke samenstelling, waaronder een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de RvT uit drie mannen en drie vrouwen. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
 
 
Specifiek profiel voor het nieuwe lid raad van toezicht achtergrond bestuurlijk / organisatieontwikkeling
Vanwege een goed evenwicht en diversiteit in samenstelling van de RvT met betrekking tot maatschappelijke achtergronden, rolvervulling, persoonlijke stijl, deskundigheid en discipline, wordt gedacht aan iemand met brede bestuurlijke eindverantwoordelijke ervaring in een complexe organisatie, zoals in het bedrijfsleven of in het brede maatschappelijke werkveld. Deze nieuwe toezichthouder weet de verbanden te leggen tussen sociaal maatschappelijke innovatie en de effecten voor de ontwikkeling van de organisatie, medewerkers en samenwerkingspartners van GGz Breburg. Hij/zij is goed op de hoogte van de actuele en toekomstige ontwikkelingen rondom sociale innovatie, nieuwe vormen van besturing, leiderschap, digitalisering, informatisering, organiseren, leren en ontwikkelen, transformatie, het binden en boeien van medewerkers, medezeggenschap en is nog volop actief met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
Hij/zij zal onder andere in de remuneratiecommissie een inspirerend klankbord voor de raad van bestuur en de collega toezichthouders zijn door het inbrengen van een ander perspectief, andere kansen en mogelijkheden, met een goed gevoel voor de dynamiek binnen een ggz organisatie.
 
Verder wordt van deze nieuwe toezichthouder gevraagd:

 • Affiniteit met de zorg en dienstverlening voor de cliënten in het algemeen en de doelstelling van GGz Breburg in het bijzonder. Doorziet de complexiteit, de maatschappelijke impact evenals kansen en risico’s van de ggz-sector;
 • De capaciteiten om in de complexe omgeving van een grote ggz instelling in de toezichthoudende rol zijn/haar licht te laten schijnen over toekomstbepalende strategische keuzes en daarbij te fungeren als klankbord voor het bestuur. Toezichthoudende ervaring is daarbij vanzelfsprekend;
 •  Bestuurlijke professionaliteit en het kunnen beoordelen van integrale samenhang;
 • Het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van GGz Breburg leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang en volledig zonder last of ruggespraak te kunnen functioneren;
 • In staat zijn om kritisch vermogen te organiseren; zoekt daarbij in dialoog met de overige leden naar een goed evenwicht tussen de rollen van de verantwoordings-, advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de RvB;
 • Merkbaar sprake van teamspirit, samenwerkingsbereidheid en commitment;
 • Vanzelfsprekende bereidheid tot reflectie en evaluatie en tot transparantie met betrekking tot Governance;
 • Voldoende tijd, bereidheid en capaciteit om het beleid van de RvB alsmede de algemene gang van zaken binnen GGz Breburg te volgen;
 • Onafhankelijk, kritisch en met integriteit kunnen functioneren, zonder externe onverenigbare belangen;
 • Herkenbaar en geloofwaardig zijn ook richting belangrijke stakeholders;
 • Een breed relevant maatschappelijk netwerk en is van onbesproken gedrag.

 
 
 
Daarnaast zijn de volgende competenties van toepassing die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Is beschouwend en heeft een reflectieve instelling
 • Constructief, een teamspeler met open stijl van communiceren 
 • Van buiten naar binnen kijkend
 • Modern en innovatief denker
 • Netwerker
 • Positief kritisch
 • Collegiaal
 • Gestructureerd en betrouwbaar (afspraak=afspraak)  

Arbeidsvoorwaarden

De leden raad van toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ.
 
 
 
Wet Bestuur en Toezicht
GGz Breburg is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is GGz Breburg vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 06 29259497.
Deze procedure is succesvol afgerond met een benoeming per 1 september 2021

 • DATUM GEPLAATST:
  19-03-2021