TERUG NAAR VACATURES

Voorzitter Raad van Toezicht

 • STANDPLAATS:
  Raamsdonksveer, Dongen, Waalwijk

 • DATUM GEPLAATST:
  24-02-2020

De bestuurders van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn op basis van een uitgevoerde bestuurlijke verkenning in mei 2018 tot de conclusie gekomen, dat de keuze voor een juridische fusie voor ieder van de drie organisaties het meeste perspectief biedt op continuïteit voor cliënten en medewerkers en daarmee het waarmaken van de ambities. De Raden van Toezicht, ondernemingsraden en cliëntenraden van de betrokken organisaties hebben hierop positief gereageerd.
Dit voornemen tot fusie is gebaseerd op een veranderende omgeving, (overheidsbeleid, vergrijzing, toename complexiteit, en langere levensduur) en daarbij veranderende clientvragen en behoeften, die om strategische herpositionering vraagt. En op de overtuiging, dat de drie organisaties in gezamenlijkheid beter in staat zijn om de gemeenschappelijk ervaren uitdagingen het hoofd te bieden en cliënten in het werkgebied zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. In de (nabije) toekomst zal de zorg anders georganiseerd moeten worden. Sociale en technologische innovaties zijn noodzakelijk voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg voor cliënten.
Het borgen van dit belang voor cliënten vormt de belangrijkste drijfveer voor de voorgenomen fusie. De fusie maakt het mogelijk om ook in de toekomst op een goed kwalitatief niveau zorg te kunnen bieden in het (deels) dunbevolkte gebied tussen de steden Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem en in te kunnen blijven spelen op de hogere complexiteit in de zorgvraag en de vraag naar meer specialistische zorg in de regio.
Belangrijke meerwaarde van de fusie is dat door de bundeling van krachten meer mogelijkheden ontstaan voor (technologische) innovaties en verdere ontwikkeling van (specialistische) zorg en ondersteuning. Daar profiteren niet alleen cliënten in de regio van, het vergroot tevens de aantrekkelijkheid van het werkgeverschap. Daarnaast helpt de fusie om dé voor de hand liggende gesprekspartner te gaan zijn voor stakeholders en een stevige rol in te nemen in netwerken en ketenverbanden.
Nu de NZA en recentelijk ook de ACM de goedkeuring heeft verleend, staan alle lichten op groen om te bouwen aan de nieuwe organisatie.

Op 31 maart 2020 vindt een bestuurlijke fusie plaats, zodat alle drie de organisaties vanuit één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht worden aangestuurd. Na de juridische fusie, die per 1 januari 2021 zal worden gerealiseerd, vindt een integratie plaats van de drie organisaties. De geformuleerde missie, visie, kernwaarden en doelen van de nieuwe organisatie zijn daarbij leidend. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor cliënten, nu en in de toekomst. Er wordt stapsgewijs gewerkt naar een nieuwe organisatie die bij de koplopers van Nederland behoort. De integratie zal de komende jaren gefaseerd plaatsvinden via gerichte projectopdrachten.
De nieuwe stichting heeft vooralsnog de werknaam ‘RVS’, maar op 1 september jl. heeft de organisatie de nieuwe naam gepresenteerd. 
Voor meer informatie over het fusieproces, de dienstverlening en het werkgebied zie https://www.mijzo.nl/

Functieomschrijving

Als gevolg van de fusie van DeRiethorstStromenland, Volckaert en Schakelring wordt een nieuwe Raad van Toezicht samengesteld. De nieuwe Raad van Toezicht zal bestaan uit 5 leden: uit elke raad gaat één lid deelnemen (twee mannen en één vrouw) en één lid en de voorzitter worden extern geworven. Voor deze twee vacatures vindt nu tegelijkertijd de werving- en selectieprocedure plaats.
Er vindt een uitgebreid proces plaats richting de fusie, waardoor uitgangspunten en inzichten in de tijd kunnen wijzigen. Uitgangspunten als samenspraak en inspraak blijven gelden. De profielteksten zijn afgestemd met de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad.
De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoemingen.

Functie-eisen

Algemene functie eisen voor alle leden Raad van Toezicht:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • inzicht in (strategische-/ bestuurlijke) processen binnen complexe organisaties;
 • een actieve en brede maatschappelijke betrokkenheid, affiniteit met het werkgebied van RVS geldt als een pre;
 • betrokkenheid bij dan wel affiniteit met de doelgroep (langdurige) zorg en welzijn;
 • in staat om naar stakeholders te fungeren als ambassadeur van RVS;
 • stelt het belang van de cliënt centraal, uiteraard zonder andere relevante belangen en stakeholders uit het oog te verliezen;
 • beschikt over het vermogen om de strategie en visie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om het goede gesprek op strategisch niveau te kunnen voeren;
 • heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een ondernemende, innovatieve en op kwaliteit gerichte organisatie;
 • hanteert de kernwaarden van de organisatie;
 • kan opereren vanuit een goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • is een teamplayer en in staat om in teamverband toezicht uit te oefenen; een bijdrage te leveren aan het goede gesprek en de inbreng van anderen op waarde te schatten;
 • is positief kritisch ingesteld vanuit een respectvolle attitude, kan de Raad van Bestuur een spiegel voorhouden en als sparring partner en klankbord optreden;
 • kan de verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur/sparringpartner) vervullen, is in staat om deze rollen gepast toe te passen en te scheiden;
 • is beschouwend, integer en heeft een reflectieve instelling;
 • heeft een onafhankelijke opstelling, een open stijl van communiceren en is in staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
 • is ondernemend, stevig en nuchter, staat open voor vernieuwing;
 • heeft voldoende beschikbaarheid, flexibiliteit en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • wil/kan voldoen aan de accreditatie eisen voor toezichthouders in de zorg.

Specifieke profiel eisen voorzitter Raad van Toezicht

Voor de rol van voorzitter Raad van Toezicht gelden de volgende specifieke eisen:

 • ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en professioneel actief in complexe maatschappelijke organisaties, bij voorkeur in de zorgsector;
 • heeft goede kennis van moderne inzichten over good governance, het wettelijk kader en de implicaties van de Governance Code 2017 en heeft een visie op hoe deze effectief te vertalen naar de governance van een zorgorganisatie;
 • is de regisseur van het toezicht, dat wil zeggen dat de voorzitter in staat is om een (ver)bindende rol te kunnen vervullen in het goede gesprek en besluitvorming van de Raad van Toezicht en het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 • straalt natuurlijk gezag uit, senioriteit en statuur en combineert bescheidenheid met het lef om door te pakken als het nodig is;
 • beschikt over voorzitterskwaliteiten: bereidt – samen met de bestuurders – de vergaderingen voor, leidt de vergaderingen en functioneert als primus interpares met bescheidenheid doch duidelijkheid;
 • is goed ingevoerd in bestuurlijke netwerken en maatschappelijk actief;
 • is zich bewust van de eigen positie en de noodzaak deze voor de Raad van Toezicht inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren;
 • is sociaal vaardig in gevoelige situaties en conflicten, vaardig in het managen van tegengestelde belangen, diplomatiek;
 • is voldoende beschikbaar en toegewijd om de rol van voorzitter adequaat te kunnen invullen.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht van RVS is gebaseerd op de WNT 2017. Vergoeding is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Over de sollicitatieprocedure

Deze procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Raamsdonksveer, Dongen, Waalwijk
 • DATUM GEPLAATST:
  24-02-2020