TERUG NAAR VACATURES

3 Leden Raad van Toezicht voor Intrakoop

 • STANDPLAATS:
  Waardenburg

 • DATUM GEPLAATST:
  24-02-2014

Algemeen
Intrakoop is de inkoopcoöperatie van de zorg. Ongeveer 580 zorginstellingen – ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg – met ruim 6.000 locaties zijn lid van Intrakoop.
Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume van haar leden te bundelen.
Twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd.
De organisatie met circa 50 medewerkers wordt geleid door een directeur/bestuurder.

Visie
De zorgkosten staan onder grote druk in Nederland. Tegelijkertijd verwacht de cliënt de beste zorg. Om die te kunnen bieden, moet de dienstverlening van leveranciers optimaal aansluiten bij de behoeften en processen van zorginstellingen. Dit vereist een transparante en verregaande samenwerking, uitwisseling van kennis en inzicht in elkaars integrale kosten.

Missie
Samen maken we goede zorg beter betaalbaar.
Intrakoop ondersteunt zorginstellingen bij het realiseren van de beste waarde uit het leveranciersaanbod, binnen de individuele behoeften en kaders van zorginstellingen. Dit resulteert in lagere integrale kosten en hogere kwaliteit voor zorginstellingen. Intrakoop maakt hierbij gebruik van de synergie van kennis en het inkoopvolume van haar leden.

De komende jaren ontwikkelt Intrakoop zich verder van inkooppartij naar business partner: de inhoudelijk deskundige adviseur bij vraagstukken waarbij leveranciers betrokken worden.

Voor meer achtergrondinformatie en de jaarverslagen zie www.intrakoop.nl .

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht

Samenstelling

De coöperatie kent een raad van toezicht, bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Momenteel bestaat de raad van toezicht uit zes leden. Tenminste de helft van de leden van de raad van toezicht dient te bestaan uit personen, die leiding geven aan één of meer der leden. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Intrakoop en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Elk lid van de raad van toezicht treedt af uiterlijk vier jaar na zijn benoeming volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden. De afgetredene is eenmaal herbenoembaar.

De taken van de Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar dochterondernemingen. De raad van toezicht staat de directeur/bestuurder en de algemene ledenvergadering met raad ter zijde.

Uitgangspunten voor het handelen van de raad van toezicht zijn transparantie en professionaliteit van toezicht. Voor het eigen functioneren, baseert de raad van toezicht zich op de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance code.

Vergaderingen
De raad van toezicht en de directeur/bestuurder vergaderen ten minste vier keer per jaar over al zodanige onderwerpen als elk van hen gewenst acht.

Onderwerpen van toezicht zijn:
• ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
• het optreden van de Intrakoop organisatie en de wijze waarop deze zich presenteert;
• het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
• het functioneren en handelen van de directeur/bestuurder;
• relevante externe ontwikkelingen;
• het relatiepatroon met betrekking tot de belangrijke stakeholders;
• de reputatie van Intrakoop;
• de statutair voorgeschreven taken betreffende toezicht houden;
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder;
• het functioneren als klankbord voor de directeur/bestuurder;
• het nemen van statutair toegewezen beslissingen;
• het functioneren als werkgever voor de directeur/bestuurder.

Functie-eisen

Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling van de raad is er behoefte aan:

een lid met aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

een lid met aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in de sector Verstandelijk Gehandicapten

een lid met een politiek/maatschappelijke achtergrond met goed inzicht in ontwikkelingen bij de overheid en/of zorgverzekeraars over de veranderende eisen voor de financiering en contractering van zorgorganisaties

Door hun kennis, ervaring en competenties zijn de nieuwe leden vanuit verschillende invalshoeken goed in staat als klankbord te participeren in de strategische discussie over de maatschappelijke meerwaarde, positionering en dienstverlening van de inkoopcoöperatie Intrakoop.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Waardenburg
 • DATUM GEPLAATST:
  24-02-2014