TERUG NAAR VACATURES

Voorzitter Raad van Toezicht Gors SDW

 • STANDPLAATS:
  Goes / Roosendaal

 • DATUM GEPLAATST:
  01-10-2013

Gors en SDW zijn regionaal werkende, semi-intramurale instellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en lichamelijk gehandicaptenzorg (LG). Gors biedt ondersteuning aan VG- en LG-doelgroepen en SDW uitsluitend aan VG-doelgroepen. Beide instellingen hebben aanbod (ondersteuning, begeleiding en behandeling) voor kinderen, jongeren en volwassenen. De geografische werkgebieden sluiten, met een klein overlappend gebied, op elkaar aan en bestrijken het gebied West-Brabant en Zeeland. Beide organisaties hebben veel voorzieningen in dorpen en steden (dichtbij de cliƫnt) in het gebied Walcheren, Oosterschelde regio, Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant.
De instellingen werken op een groot aantal gebieden met andere instellingen samen, zowel horizontaal (binnen de gehandicaptenzorg) als verticaal (VV&T, jeugdzorg, GGZ, verslavingszorg, onderwijs, kinderopvang, werkvoorzieningschap, cliƫntenorganisaties, welzijn en woningcorporaties).
De bestuurders van Gors en SDW bereiden een fusie voor met als startdatum 1 januari 2015. Per 1 januari 2014 wordt deze voorbereiding geformaliseerd in een bestuurlijke fusie. Zij worden hierbij begeleid door het bureau Damhuis Elshout en Verschure, die in overleg met alle betrokken gremia deze profielschets hebben opgesteld.

Functieomschrijving

PROFIEL VAN DE VOORZITTER
Voor het profiel van de voorzitter zijn drie kernelementen van belang: voorzittersrol, algemeen bestuurlijk profiel en ruime ervaring als toezichthouder.
Naast de algemene kenmerken "lid raad van toezicht" worden voor de functie van voorzitter raad van toezicht aanvullende kenmerken gevraagd:
heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de functie te vervullen en eenheid binnen de raad van toezicht te organiseren en in stand te houden
heeft de persoonlijkheid en achtergrond om een sturende rol te vervullen bij de meningsvorming en besluitvorming; kan de regierol van het toezichtproces vervullen
heeft inzicht en overzicht ten aanzien van taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur
heeft zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen
beschikt over meer dan gemiddelde tijd om te investeren
is in staat vergaderingen technisch goed te leiden
beschikt over integrerende en communicatieve kwaliteiten en kan het proces van beoordeling en toetsing door het functioneren van de raad van toezicht aansturen
beschikt over voldoende sociale vaardigheden om tegenstellingen en conflicterende belangen op een effectieve manier te hanteren, zonder partijen te schaden
kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de (voorzitter van de) raad van bestuur aangaan en de balans en eenheid tussen raad van bestuur en raad van toezicht managen
is gevoelig voor signalen en mogelijke tegenstellingen en kan die goed hanteren
kent het werkgebied en is in staat daarin een netwerkpositie op te bouwen.

De taak en rollen van de voorzitter zijn in het 'Reglement raad van toezicht' vastgelegd.

Arbeidsvoorwaarden

De honorering van de voorzitter volgt de vigerende richtlijn van de NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Goes / Roosendaal
 • DATUM GEPLAATST:
  01-10-2013