TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied sociale innovatie en organisatieontwikkeling

STANDPLAATS: Hedel
DATUM GEPLAATST: 16-08-2019

Bij Woonstichting De Kernen zetten 50 mensen (inclusief parttimers) zich elke dag in om de kwaliteit van wonen en kwaliteit van leven in de 35 dorpen waarin onze huurders wonen, mogelijk te maken. De Kernen heeft 4.500 huurwoningen. Het werkgebied van De Kernen ligt in de Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en Tielerwaard. De 35 dorpen liggen in een van de zes gemeenten: Druten, Maasdriel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. Huurders helpt De Kernen zoveel mogelijk vanuit rayonteams. Zij werken intensief met elkaar samen, zowel intern als extern. Regionale en nationale partijen zoekt de corporatie actief op. Zo trekt De Kernen samen op met andere woningcorporaties in het Rivierengebied, verenigd in Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland.
De Kernen is een corporatie die in beweging is. Aan die beweging liggen externe factoren ten grondslag, zoals de Woningwet en de Governancecode. En ook de omslag van een ‘traditionele’ manier van organiseren naar het organiseren vanuit de netwerkwerkgedachte, draagt ertoe bij dat de organisatie verandert. De beweging naar een netwerkorganisatie is ingezet vanuit de overtuiging, dat op die manier optimaal invulling gegeven kan worden aan de maatschappelijke opgave van de corporatie, namelijk het zorgen voor goed wonen en leven voor mensen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien.
De Kernen kiest er expliciet voor om de nieuwe, externe context vooral te benutten om krachtig en doelgericht invulling te geven aan de eigen missie en identiteit. Het gaat in de eerste plaats over de bedoeling van regels en de voortdurende reflectie daarop, steeds in relatie tot het eigen handelen en presteren. En daarmee over het goede, indringende en soms lastige gesprek; met elkaar en ook met belanghebbenden in haar omgeving. Zo blijft zij in staat om in het spanningsveld tussen maatschappij, vastgoed en financiën de afwegingen en keuzes te maken die maximaal maatschappelijk renderen.
In de netwerkorganisatie liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij medewerkers. Het netwerk is niet gebaseerd op hiërarchische verhoudingen, maar op onderlinge duurzame relaties en het gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
De Kernen kent geen managementteam waarin de bestuurder en afdelingsmanagers zitting hebben, zoals in veel andere soortgelijke organisaties het geval is. In plaats daarvan heeft De Kernen een visieteam, met als voornaamste taken:
– Bewaken of voorgenomen initiatieven passen binnen de strategische koers.
– Toetsen of afwegingen juist en volledig zijn gemaakt.
– Beslissen om al dan niet tot uitvoering over te gaan.

In het visieteam heeft in ieder geval de directeur-bestuurder en/of diens vervanger zitting, naast medewerkers die vanuit hun rol of functie betrokken zijn. Tegenspraak aan de directeur-bestuurder wordt gegeven en gestimuleerd door de leden van het visieteam onderling en door medewerkers van De Kernen, met in het bijzonder de compliance-medewerkers (de controller en de bestuurssecretaris). Op deze wijze organiseert de directeur-bestuurder een afgewogen, transparant besluitvormingsproces waarin aantoonbaar ruggen- en tegenspraak geborgd zijn.

Visie – Ruimte voor mensen
De Kernen biedt ruimte voor mensen. Ruimte om prettig te kunnen wonen, want dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En geeft huishoudens kansen op de woningmarkt door te zorgen voor goede, betaalbare woningen. In het bijzondere, ruime werkgebied vindt De Kernen het belangrijk dat het prettig wonen en leven is. . Daarom is er aandacht voor leefbare buurten en het duurzaam omgaan met ruimte en het milieu. Dat doet de corporatie samen met andere organisaties, zoals gemeenten en welzijns- en zorginstellingen. Ruimte voor mensen bedoelt De Kernen ook figuurlijk. Zij geeft huurders ruimte door persoonlijke aandacht, keuzevrijheid en passende dienstverlening. En medewerkers biedt ze voldoende ruimte om in- en extern te netwerken en om zich blijvend te ontwikkelen. Zo is het mogelijk samen zaken voor haar huurders nog beter voor elkaar krijgen.

Missie – Kwaliteit van wonen én kwaliteit van leven
De Kernen Wij wil zorgen voor kwaliteit van wonen én kwaliteit van leven. Daarom heeft ze een divers woningaanbod van goed onderhouden woningen. En kunnen klanten hun woning naar eigen wens en smaak aanpassen door de diverse keuzemogelijkheden van De Kernen. De corporatie zorgt voor kwaliteit van leven door maatschappelijke organisaties te ondersteunen in het realiseren van welzijn- en zorgvoorzieningen. Zij jaagt leefbaarheidinitiatieven aan door het fonds ’Geld voor de buurt’.

Voor meer informatie zie www.dekernen.nl

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen van De Kernen bestaat uit 5 leden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van De Kernen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Een lid van de Raad van Commissarissen heeft zich na een zittingstermijn van 4 jaar niet beschikbaar gesteld voor herbenoeming in verband met persoonlijke omstandigheden. Hierdoor is deze vacature ontstaan.

Functie-eisen

Algemeen Kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen.

Naast een aantal basisvaardigheden, zoals genoemd in de Governancecode Woningcorporaties, zijn de volgende criteria voor de individuele commissaris van belang.

 • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid; de commissaris onderkent de specifieke rol van de maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de woningcorporatie de invulling daarvan. De commissaris kan maatschappelijke trends signaleren en de vertaling naar de volkshuisvesting in het bijzonder beoordelen; de commissaris heeft een open houding ten aanzien van de inbreng van belanghouders.
 • Onafhankelijkheid; ten opzichte van de bestuurder, organisatie, stakeholders en ten opzichte van overige commissarissen, in formele zin en in mentale houding. De bepalingen met betrekking tot tegenstrijdige belangen in de Governancecode Woningcorporaties zijn hierbij ook van toepassing.
 • Kritisch vermogen; de goede vragen kunnen stellen, durven doorvragen.
 • Openstaan voor de mening van anderen; in een team kunnen functioneren.
 • Moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de commissaris moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als zij/hij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen.
 • Integriteit; deze wordt vooraf getoetst via een onafhankelijk uit te voeren open bronnenonderzoek, zoals dit nu al gebruikelijk is bij banken en pensioenfondsen; deze toets wordt herhaald bij herbenoeming. Naast deze formele kant van integriteit moet de commissaris in zijn houding en gedrag integer zijn, goed voorbeeldgedrag tonen.
 • Ervaring; er moet voldoende ‘governance-ervaring’ in de raad aanwezig zijn; niet alle leden van de Raad van Commissarissen hoeven ervaren toezichthouders te zijn bij aantreden; er moet minstens één commissaris met ervaring als eindverantwoordelijke bestuurder in de raad zitten.
 • (Bestuurlijke) intelligentie gekoppeld aan een academisch werk- en denkniveau; de commissaris moet ingewikkelde materie snel kunnen overzien, heeft realiteitszin en een ‘gezond boerenverstand’.
 • (Bestuurlijke) intuïtie; de commissaris heeft geleerd om te gaan met zijn intuïtie, kan gevoelsmatige twijfels bespreekbaar maken.
 • Beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid; elke commissaris moet voldoende tijd hebben om actief aanwezig te zijn en om de vergaderingen goed te kunnen voorbereiden; te beoordelen op basis van het totaal van hoofdfunctie en nevenfuncties bij aanvang, en bij herbenoeming aan de hand van geleverde performance.
 • Bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema’s en op ontbrekende basiskennis; dit vast te stellen bij aantreden en tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie.

Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de, voor de corporatie relevante sectoren van de non-profitsector.

Minimaal één lid dient woonachtig te zijn in het werkgebied van de woonstichting. Daarnaast zullen de leden binding moeten voelen met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder. De kwaliteiten worden ook benoemd in het kwaliteitsprofiel volkshuisvesting en klanten.

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Commissarissen, stakeholders en organisatie mag van belangenverstrengeling geen sprake zijn. Zie ook de Governance Code woningcorporaties.

Aanvullende competenties voor het nieuwe lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied sociale innovatie en organisatieontwikkeling

De Kernen zoekt een eigentijdse, maatschappelijk betrokken commissaris, die op strategisch niveau goed bekend is met hoe sociale innovatie op verschillende terreinen maatschappelijk en organisatorisch impact heeft op de verdere ontwikkeling van de strategische visie van De Kernen. Zij/hij heeft een stevige organisatiekundige achtergrond en ervaring met de implementatie van de effecten van sociale innovatie voor de (toekomstige) samenwerking met en dienstverlening aan de huurders en het samenspel met partners in de regio. Daarbij is zij/hij in staat om de vertaalslag te maken naar de werkprocessen en ontwikkeling van de organisatie.
Ervaring als commissaris/toezichthouder is niet noodzakelijk evenals ervaring in de woningcorporatiesector, wel de bereidheid zich verder in deze sector en toezichthoudende rol te ontwikkelen. Van belang is dat deze nieuwe commissaris binnen de Raad van Commissarissen een actieve bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de visie op toezicht. Deze nieuwe commissaris zal deelnemen aan de remuneratiecommissie.

Diversiteit

Er wordt gestreefd naar een voldoende heterogene samenstelling en maatschappelijke afspiegeling van de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen bestaat na het terugtreden van dit lid uit vier mannen. Bij gelijke geschiktheid wordt vanuit het oogpunt van de diversiteit in samenstelling de voorkeur gegeven aan de benoeming van een vrouwelijke kandidaat.
Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen zie:www.dekernen.nl/over-ons/wie-zijn-wij/hoe-regelen-wij-toezicht/

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Commissarissen worden beloond met als uitgangspunt de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen honoreringsregeling voor Commissarissen aangesloten bij de VTW.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Commissarissen wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 06-29259497.
Uw reactie ontvangen wij graag voor 9 september a.s. digitaal via de vacature op deze website. Vermeld a.u.b. uw eventuele (herfst) vakantieplannen.
Het overleg met de selectiecommissie over alle binnengekomen reacties en de besluitvorming hierover vindt plaats op 10 oktober a.s. De orienterende en vervolggesprekken bij de opdrachtgever vinden na uitnodiging plaats op donderdag 17 oktober (1e gespreksronde) en donderdagmiddag 24 oktober a.s. (vervolggesprekken).

 • STANDPLAATS:
  Hedel
 • DATUM GEPLAATST:
  16-08-2019