TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht met ervaring in het sociaal domein

STANDPLAATS: Eindhoven
DATUM GEPLAATST: 17-04-2019

Lumens is een bruisende brede welzijnsorganisatie, actief in de gemeente Eindhoven en de 21 omliggende gemeenten ook wel aangeduid als de Brainportregio. Lumens heeft een breed aanbod van sociaal en maatschappelijk vakmanschap in huis. Van jeugdwerkers, sociale raadslieden tot aan maatschappelijk werkers en experts in mensenhandel en (jongeren)prostitutie. Door de aanwezigheid van deze brede expertise kan Lumens bijdragen aan de versterking van de sociale basis (0e lijn), waardoor veerkracht en cohesie van wijken en communities wordt versterkt, de participatie van bewoners wordt bevorderd en de focus ligt op preventie om langdurige zorg te voorkomen. Door de brede expertise binnen Lumens kan waar nodig expertise worden ingezet (1e lijn) om hulpvragen op uiteenlopende leefgebieden van iedere inwoner te beantwoorden.
Voorbeelden van activiteiten in de 0e lijn zijn: Dynamo Jeugdwerk, Eindhoven DOET en de Lumens buurthuizen. De expertise vanuit de 1e lijn wordt ingezet om hulpvragen te beantwoorden door inzet van bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, maatschappelijk werk in wijkteams, het expertisecentrum Mensenhandel en prostitutie of de begeleiding van jonge schoolgaande moeders.
De ruim 300 professionals en talloze vrijwilligers van Lumens hebben een ding gemeen. Zij werken allen volgens de aanpak: inspireren, leren en werken (meedoen). De professionals van Lumens inspireren bewoners om hun talent te ontwikkelen, leren hen om hun vaardigheden te vergroten en creëren samen kansen om mee te doen in onze samenleving. Waarbij het ultieme doel is om geleerde vaardigheden weer in te zetten voor een ander.
Vanuit deze filosofie en het brede sociaal vakmanschap is Lumens inspirator en innovatieve partner van gemeenten om gezamenlijk invulling te geven aan de transformatie van het sociaal domein.
Lumens kan dat niet alleen. Daarom ligt de focus op samenwerking met andere specialisten en talloze vrijwilligers in de regio en bouwt Lumens samen met hen aan veerkrachtige buurten, wijken en kansen voor jongeren. Voor meer informatie over Lumens en de activiteiten zie: www.lumenswerkt.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Lumens bestaat uit vijf leden met ieder hun eigen expertise. Een van de leden is vanwege persoonlijke omstandigheden vervroegd teruggetreden. Hierdoor is per direct een vacature ontstaan, die de raad zo snel als mogelijk wil invullen.

Functie-eisen

Wie zoeken we voor deze vacature

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de strategische onderwerpen die de komende jaren aan de orde zullen komen is er behoefte aan een lid

  • Met goede kennis van (de actuele vakinhoudelijke ontwikkelingen in) het sociaal domein en die in het bijzonder de meerwaarde en impact van de dienstverlening voor de cliënten goed kan inbrengen en vertalen naar het strategisch perspectief van Lumens. Iemand met kennis van en ervaring in het (sociale) welzijn van mensen met behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning. Goede kennis van best practices, sociale innovatie, de wetenschappelijke ontwikkelingen en toegepast onderzoek op dit gebied is een pluspunt.
  • Dat op basis van ervaring een effectieve bijdrage levert in de Kwaliteitscommissie aan de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening van lumens op zich en in de netwerken waarin Lumens zich begeeft.
  • Dat op basis van deze ervaring en het gevoel voor maatschappelijk ondernemerschap kansen ziet voor Lumens in de toegevoegde waarde voor de samenleving in de regio Eindhoven. Een goede kennis van de politiek bestuurlijke besluitvormingsprocessen in en/of verbinding met de regio Eindhoven is een pluspunt. Ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk.

Samenstelling

Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit binnen de Raad van Toezicht met een goede maatschappelijke afspiegeling door een evenwichtige verdeling qua geslacht, leeftijd en sociaal-culturele achtergronden. De Raad van Toezicht streeft naar een diverse achtergrond aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.
Op www.lumenswerkt.nl/goed-bestuur/raad-van-toezicht/ zijn de profielen van de andere leden te zien.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht mag zijn eigen honorering vaststellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de maatschappelijke waarden en normen. De Raad van Toezicht realiseert zich dat Lumens actief is om de kwaliteit van samenleven voor alle bevolkingsgroepen te verbeteren en activiteiten verricht die gericht zijn op verbetering van de positie van mensen in soms kwetsbare situaties. Hierbij past een voorbeeldfunctie en terughoudendheid met betrekking tot de hoogte van honorering. Over de honorering legt de Raad van Toezicht publiekelijk verantwoording af.
Als bezoldiging ontvangen de leden van de Raad van Toezicht momenteel jaarlijks een vaste bruto vergoeding van € 4.500,00 euro.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA.
De reactietermijn is gesloten.

  • STANDPLAATS:
    Eindhoven
  • DATUM GEPLAATST:
    17-04-2019