TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Commissarissen profiel digitalisering, informatisering en sociale innovatie

STANDPLAATS: Rijen
DATUM GEPLAATST: 07-12-2018

Leystromen beheert ongeveer 10.000 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. En natuurlijk in de 22 kernen die daar deel van uitmaken. Daarmee zijn zij een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet. Leystromen werkt aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een kleine portemonnee en voor het woongenot van de huurders. Leystromen staat midden in de samenleving en voelt zich verbonden met de streek en de mensen. Zij hebben een luisterend oor voor de samenwerkingspartners en huurders. Zij worden actief betrokken bij de plannen en werken samen aan vitale kernen en leefbare wijken. Bij Leystromen zijn ruim 100 enthousiaste medewerkers actief.
Voor meer informatie zie www.leystromen.nl

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen van Leystromen bestaat uit 6 leden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Leystromen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Twee leden van de Raad van Commissarissen treden per mei 2019 terug in verband met het einde van de zittingstermijnen, waardoor deze vacatures ontstaan.

Leystromen zoekt eigentijdse, maatschappelijk betrokken commissarissen, die affiniteit hebben met het werkgebied van Leystromen, bij voorkeur op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de woningcorporatiesector en een duidelijke visie hebben op thema’s als duurzaamheid en innovatie in de volkshuisvesting.

Tijdsinvestering
De Raad van Commissarissen vergadert circa 6/7 keer per jaar en organiseert daarnaast een themabijeenkomst en de zelfevaluatie. Verder komt de Raad van Commissarissen naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen en is er vanuit (een delegatie van) de Raad van Commissarissen gestructureerd overleg met de OR en de Huurdersorganisaties.
Van een lid van de Raad van Commissarissen wordt een tijdsbesteding verwacht van gemiddeld circa 16 uur per maand.

Diversiteit

Er wordt gestreefd naar een voldoende heterogene samenstelling van de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen bestaat na het terugtreden van deze twee leden uit drie mannen en een vrouw. Bij gelijke geschiktheid wordt vanuit het oogpunt van de diversiteit in samenstelling de voorkeur gegeven aan de benoeming van minimaal een vrouwelijke kandidaat.

Functie-eisen

De leden van de Raad van Commissarissen dienen te beschikken over:

 • Authenticiteit: consistent in denken en doen onder verschillende omstandigheden.
 • Moreel besef / integriteit: de functie van toezichthouder wordt adequaat en zorgvuldig uitgeoefend waarbij regels en verantwoordelijkheden in acht genomen worden. Oordelen en handelen gebeurt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en is daarbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook andere hierop aan.
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, in het bijzonder inzicht in en interesse en gevoel voor de positie en functie van een woningcorporatie in de samenleving en de daarmee samenhangende maatschappelijke verhoudingen.
 • Het vermogen tot strategisch denken, met oog voor externe ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor de woningcorporatie, haar huurders en andere belanghebbenden.
 • Het op een proactief kritische manier snel overzicht en inzicht verwerven , aangaande de essentiële aspecten voor het functioneren van een woningcorporatie en de op haar inspelende relevante externe ontwikkelingen. Dit vereist een analytisch vermogen en een evenwichtige benadering.
 • Het vermogen tot collegiale samenwerking in een team. Naast een gevoel voor de eigen verantwoordelijkheid, de individuele inbreng naast de inbreng van anderen mee te wegen en de meerwaarde van complementariteit te onderkennen
 • Onafhankelijke oordeelsvorming. Het gaat hierbij om diversiteit qua denkbeelden, invalshoeken, temperament en een goede spreiding daarvan.
 • Het beheersen van het onderscheidend vermogen tussen strategie en uitvoering in relatie tot de operationalisering van het beleid in termen van resultaat en verantwoording.
 • Het vermogen tot zelfreflectie: staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid; toont lerend vermogen.
 • Kennis en ervaring

  Er dient een evenwichtige spreiding in kennis en ervaring te zijn onder de leden van de Raad van Toezicht naast de algemene competenties en vaardigheden. Hierbij is in bijzonder van belang:

 • Algemeen volkshuisvestelijk inzicht en ervaring rond de positie en functie van een woningcorporatie in de samenleving.
 • Kennis en inzicht in bestuurlijke verhoudingen, waarbinnen een woningcorporatie opereert zowel op lokaal als landelijk niveau. De belangen en verbanden ter zake met gemeentelijke en de nationale overheid.
 • Financiële en bedrijfseconomische kennis en inzicht aangaande de bedrijfsmatige continuïteit van de woningcorporatie. Het op strategisch niveau kunnen beoordelen van de betekenis van financiële cijfers voor de bestaanszekerheid en mogelijkheden van de woningcorporatie.
 • Ervaring en inzicht in het beheer en de ontwikkeling van vastgoed. De daarbij van belang zijnde markt, financiële en juridische aspecten, alsmede inzicht in de ter zake geldende verhoudingen.
 • Gevoel en inzicht in het samenleven van mensen, met name de huurders van de woningcorporatie en de ontwikkelingen daarin.
 • Inzicht in en ervaring met maatschappelijke ondernemingen, die opereren op een publiek speelveld. Het weten wat het betekent om een maatschappelijke opgave als kernactiviteit te hebben en uit te voeren.
 • Governance, ervaring als bestuurder of toezichthouder, visie op toezicht, compliance en governance, kennis van / ervaring met sturings- inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties.
 • Algemeen juridisch inzicht teneinde in voorkomende gevallen de juridische positie van de woningcorporatie in deze te kunnen bepalen.
 • Affiniteit met het werkgebied van Leystromen: op de hoogte zijn wat er speelt en leeft binnen met name de zes gemeenten waarin Leystromen werkzaam is.
 • Aanvullende competenties voor de functie lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied digitalisering, informatisering en sociale innovatie

  • Is op strategisch niveau goed bekend met hoe digitalisering, informatisering en sociale innovatie op verschillende terreinen impact hebben op de verdere ontwikkeling van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van Leystromen. En ervaring heeft met de implementatie van de daaruit voortvloeiende de effecten voor de (toekomstige) samenwerking met en dienstverlening aan de huurders, het samenspel met partners in de regio. Daarbij is zij/hij in staat om de vertaalslag te maken naar de werkprocessen en ontwikkeling van de organisatie. Zij/hij heeft een stevige organisatiekundige /bedrijfskundige achtergrond en goed inzicht in de bedrijfsmatige implicaties.
  • Ervaring als commissaris/toezichthouder is niet noodzakelijk, wel de bereidheid zich verder in deze rol te ontwikkelen.
  • Arbeidsvoorwaarden

   De leden Raad van Commissarissen worden beloond met als uitgangspunt de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen honoreringsregeling voor Commissarissen aangesloten bij de VTW.

   Over de sollicitatieprocedure

   De Raad van Commissarissen wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Rijen
 • DATUM GEPLAATST:
  07-12-2018