TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht NMO MEE West Brabant, Spring Jeugd op voordracht Clientenraad

STANDPLAATS: Breda
DATUM GEPLAATST: 30-10-2018

NMO heeft als doel de aangesloten dochterorganisaties MEE en SPRING te ondersteunen en te versterken om hun eigen doelen beter te kunnen verwezenlijken. Een van de pijlers daarin is een synergetisch voordeel behalen, waarvan beide organisaties kunnen profiteren door innovatie- en denkkracht centraal in NMO te organiseren. Daarnaast wordt waar mogelijk efficiencywinst gerealiseerd.
Voor de drie stichtingen is er sprake van één bestuur (personele unie) en één Raad van Toezicht. De website van NMO is www.netwerkmo.nl, voor meer info kunt u ook terecht op www.meewestbrabant.nl en www.springjeugd.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van NMO bestaat uit vijf leden met ieder hun eigen expertise. De Raad van Toezicht NMO houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat de bestuurder met raad terzijde.
Door het einde van de zittingstermijn ontstaat met ingang van januari 2019 een vacature. De vervulling van deze vacature wordt in nauwe samenwerking met de Cliëntenraad ingevuld. De Cliëntenraad heeft het wettelijk recht tot het doen van een bindende voordracht.

Functie-eisen

Profielschets lid Raad van Toezicht

Algemene eisen

Als basis gelden voor alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • is verbonden met de maatschappelijke opgave en het werkterrein van NMO, MEE West-Brabant en SPRING;
 • begrijpt de betekenis van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen voor de cliënten en de burgers op weg naar de inclusieve samenleving; kan in het verlengde daarvan de veranderende rollen en toegevoegde waarde van NMO, MEE en SPRING helpen duiden;
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een waardengerichte Raad van Toezicht, vanuit openheid, transparantie en deskundigheid;
 • acteert verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe stakeholders;
 • vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega-leden van de raad en de bestuurder;
 • reflecteert op het eigen handelen als lid van de raad en op het functioneren van de gehele raad;
 • heeft een heldere en toekomstbestendige visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover: is in staat vorm te geven aan de veranderende rol van geformaliseerd en inhoudelijk resultaatgericht toezicht naar waardengericht toezicht;
 • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;
 • heeft een gezonde dosis kritisch vermogen.

Specifieke eisen

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad en de strategische onderwerpen die de komende jaren aan de orde zullen komen is er behoefte aan een lid

 • dat het perspectief van cliënten goed kan inbrengen en vertalen. Iemand met kennis van en ervaring in de zorg en het welzijn van mensen met behoefte aan ondersteuning. Iemand die begrijpt wat voor kinderen, jeugdigen en volwassenen de impact is van een beperking of de behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning.
 • dat op basis van praktijkervaring een effectieve bijdrage levert aan de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening in de netwerken waarin MEE West-Brabant en SPRING functioneren.
 • dat op basis van deze ervaring en het gevoel voor maatschappelijk ondernemerschap kansen ziet voor NMO met beide dochterondernemingen op weg naar een inclusieve samenleving.

Ervaring met politiek bestuurlijke besluitvormingsprocessen in de regio is een pluspunt.

Samenstelling
Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit binnen de Raad van Toezicht. Wij denken dan aan bijvoorbeeld een evenwichtige verdeling qua geslacht, leeftijd en achtergronden. We streven naar een fraai palet aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen.
Op www.netwerkmo.nl/over-nmo/raad-van-toezicht/zijn de profielen van de andere leden te zien.

Arbeidsvoorwaarden

Als bezoldiging ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vaste bruto vergoeding binnen de hiervoor gestelde wettelijke kaders.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Deze procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Breda
 • DATUM GEPLAATST:
  30-10-2018