TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied bestuur publieke sector

STANDPLAATS: Tilburg
DATUM GEPLAATST: 05-07-2018

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Met een gedegen, professionele en totale aanpak zijn zij voor de cliënten partner in herstel. Zij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen alle leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid. Zij stimuleren hierbij eigen kracht en verantwoordelijkheid.

EIGEN KRACHT

RIBW Brabant biedt herstelondersteunende zorg aan mensen die het nodig hebben. Dat doen ze doelgericht: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. Samen met de cliënt worden persoonlijke doelen vastgesteld. Doel is zoveel mogelijk zelfredzaamheid op deze gebieden voor een optimale participatie in de samenleving. In het bereiken hiervan motiveren zij tot het nemen van eigen regie over het leven.

DE STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE

RIBW Brabant kiest voor een platte organisatiestructuur. Met ruim 475 medewerkers, 30 stagiaires en 120 vrijwilligers (fulltime en parttime) zetten zij zich in voor de cliënten. Zij werken in gemeenten in het midden van Noord-Brabant, zoals Tilburg, Waalwijk en Breda. De organisatie wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur en er wordt toezicht gehouden op de besturing door de Raad van Toezicht. Hieronder valt ook de aangesloten Stichting Waanzinnig. Daarnaast is RIBW Brabant de belangrijkste participant in de Stichting Financieel Bureau Brabant. De teams zijn wijkgericht georganiseerd. Ze bieden zowel beschermd wonen als ambulante (woon)begeleiding in de wijk. Er is veel aandacht voor herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid. Iets meer dan een derde van de ruim 1200 cliënten maakt gebruik van diverse vormen van beschermd wonen, terwijl de andere cliënten begeleiding aan huis ontvangen. Daarnaast bieden zij cliënten ondersteuning bij opleiding en werk via de afdeling KREW. Bij het Stafbureau zijn ondersteunende diensten ondergebracht die advies en ondersteuning bieden aan de teams, managers en Raad van Bestuur. RIBW Brabant is een waarde gestuurde organisatie. Dit komt zowel tot uiting in de gelijkwaardige rollen tussen persoonlijk begeleider en cliënt als in de verbinding tussen medewerkers onderling en naar externen toe. RIBW Brabant besteedt veel aandacht aan de opleiding en de in te zetten methodieken van deskundige medewerkers.

De kernwaarden van waaruit RIBW Brabant werkt zijn:
verbinding, inspiratie, professionaliteit en vertrouwen

Voor meer informatie zie www.ribwbrabant.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van RIBW Brabant bestaat uit vijf leden. In november 2018 loopt de zittingstermijn van een lid af en in mei 2019 eindigt de zittingstermijn van de voorzitter Raad van Toezicht. Zij wordt door een van de zittende leden vervangen. Hierdoor ontstaan de vacatures voor twee leden Raad van Toezicht waarvoor de werving- en selectieprocedure gelijktijdig wordt uitgevoerd.

Functie-eisen

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met generieke bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van RIBW Brabant en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.

De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:

 • voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van RIBW Brabant in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
 • diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, organisatieontwikkeling/HRM, kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, vastgoed, openbaar bestuur, innovatie, (maatschappelijk) ondernemerschap, ICT/Ehealth, marketing, sociale, juridische en bedrijfskundige achtergronden;
 • onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie.

De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van RIBW Brabant;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als RIBW Brabant stellen;
 • voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van RIBW Brabant en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke functie van RIBW Brabant in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied publieke sector
Deze toezichthouder heeft actuele ervaring als bestuurder in de publieke sector en is op strategisch niveau goed bekend met de ontwikkelingen in het gemeentelijke domein en de effecten hiervan op het bieden van goede zorg aan mensen, met name aan mensen met een psychische en/of psychiatrische aandoening en/of psychosociale problematiek. Zij/hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en is vanuit de eigen praktijkervaring goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke participatie en de bedrijfsmatige implicaties waardoor er een bijdrage geleverd kan worden aan de portefeuille financiën.
Zij/hij heeft affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van RIBW Brabant en woont en/of werkt op niet al te grote afstand van het werkgebied.

Diversiteit
Er wordt gestreefd naar een voldoende heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht voor wat betreft de man-vrouw verhouding, de leeftijdsopbouw, evenwichtige verdeling van de deskundigheden, de sociaal maatschappelijke afspiegeling en de verbinding met het werkgebied van de organisatie.
De Raad van Toezicht bestaat na deze twee vacatures uit een man en twee vrouwen.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Deze procedure is afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Tilburg
 • DATUM GEPLAATST:
  05-07-2018