TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financien

STANDPLAATS: Waalwijk
DATUM GEPLAATST: 09-01-2018

Prisma zet zich, als netwerkorganisatie in Noord Brabant, met ruim 2400 betrokken medewerkers en 850 gemotiveerde vrijwilligers in voor op dit moment ruim 2000 mensen met een beperking. Zoals elk mens, hebben ook zij het recht op een waardige en een zinvolle plek in de samenleving. Persoonlijk behoeften, mogelijkheden, talenten, als ook waarden en normen zijn voor Prisma het vertrekpunt: “we staan naast mensen met een beperking. We maken contact met hen en gaan het gesprek aan op basis van gelijkwaardigheid (denk aan het VN verdrag). Het gaat om wat zij/hij belangrijk vindt en op welke wijze wij daaraan het beste kunnen bijdragen. Samenwerking is hierin onmisbaar: wij kunnen en willen het niet alleen. De ondersteuning wordt geboden op 160 grote en kleine locaties in Noord-Brabant. We doen daarbij een beroep op het brede netwerk, zoals familie, vrienden, vrijwilligers en de wijk. We slaan de handen ineen met andere partijen zoals woningbouwcorporaties, collega zorgaanbieders, lokale overheden en welzijnsorganisaties. Dat sluit aan op visie en praktijk van de afgelopen jaren. Niet alleen bestaan ‘we’ al meer dan 100 jaar, er is inmiddels sprake van een Prisma-identiteit – ofwel moderne zorg op basis van traditie.”
Voor meer informatie over de organisatie zie www.prismanet.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Prisma bestaat uit zeven leden, waarvan een lid tijdelijk is teruggetreden vanwege een mogelijk belangenconflict vanwege haar interim functie. Wegens het einde van de zittingstermijnen ontstaan er binnen de Raad van Toezicht van Prisma met ingang van juli 2018 de vacatures van voorzitter en lid Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het Cliëntenplatform worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoemingen.

Functie-eisen

Algemene eisen leden Raad van Toezicht

 • Heeft affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en met de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking in het bijzonder;
 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties
 • In voldoende actieve fase van het werkzaam en maatschappelijk leven, voldoende beschikbare tijd voor inzet en committent aan de positie van toezichthouder;
 • Teamspeler met een proactieve opstelling; indien relevant netwerk dit in willen brengen;
 • Strategisch inzicht, helicopterview, integratief denken;
 • Reflectief op de bestaande strategische oriëntatie en bestuurlijke inrichting van de organisatie;
 • Informatie zoeken, doorvragen, kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • Evenwicht tussen voldoende afstand en betrokkenheid;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring / visie op toezicht houden en besturen en klankbordfunctie naar Raad van Bestuur;
 • Reflectief op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel: integriteit, zorgvuldigheid, waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de Stichting;
 • Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van en ervaring met governanceregels;
 • Op hoofdlijnen kennis van wet- en regelgeving in de zorg en de bijbehorende governance;
 • Bereidheid tot de permanente ontwikkeling van de eigen professionaliteit en deskundigheid;
 • Affiniteit met het maatschappelijke belang en de doelstelling van de stichting.

Specifieke eisen lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën

Deze toezichthouder beschikt over aantoonbare brede bedrijfskundige, financiële kennis op strategisch niveau in de zorgsector. Dat betekent, dat zij/hij financiële cijfers, zoals in de zorgsector worden gehanteerd, kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Deze toezichthouder heeft een goed beeld van de financiering in de zorg, de ontwikkeling van het zorgstelsel en de verschillende financieringsstromen, bijvoorbeeld vanuit de invalshoek van de zorgverzekeraars, de bancaire sector en/of de consultancy. Zij/hij heeft kennis en ervaring op het gebied van financieel risicomanagement, meerjaren financieel beleid op een zodanig niveau, dat dit lid actief kan deelnemen aan de financiële commissie. Zij/hij is bij voorkeur een ervaren toezichthouder en heeft sterke affiniteit met de ondersteuning aan mensen met een beperking.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Prisma is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Prisma vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het kunnen aanvaarden van een voorzitterschap en daarnaast het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 5 februari 2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De orienterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht vinden plaats in maart/april 2018. Deze data worden momenteel gepland.

 • STANDPLAATS:
  Waalwijk
 • DATUM GEPLAATST:
  09-01-2018