TERUG NAAR VACATURES

Voorzitter Raad van Toezicht

STANDPLAATS: Waalwijk
DATUM GEPLAATST: 09-01-2018

Prisma zet zich, als netwerkorganisatie in Noord Brabant, met ruim 2400 betrokken medewerkers en 850 gemotiveerde vrijwilligers in voor op dit moment ruim 2000 mensen met een beperking. Zoals elk mens, hebben ook zij het recht op een waardige en een zinvolle plek in de samenleving. Persoonlijk behoeften, mogelijkheden, talenten, als ook waarden en normen zijn voor Prisma het vertrekpunt: “we staan naast mensen met een beperking. We maken contact met hen en gaan het gesprek aan op basis van gelijkwaardigheid (denk aan het VN verdrag). Het gaat om wat zij/hij belangrijk vindt en op welke wijze wij daaraan het beste kunnen bijdragen. Samenwerking is hierin onmisbaar: wij kunnen en willen het niet alleen. De ondersteuning wordt geboden op 160 grote en kleine locaties in Noord-Brabant. We doen daarbij een beroep op het brede netwerk, zoals familie, vrienden, vrijwilligers en de wijk. We slaan de handen ineen met andere partijen zoals woningbouwcorporaties, collega zorgaanbieders, lokale overheden en welzijnsorganisaties. Dat sluit aan op visie en praktijk van de afgelopen jaren. Niet alleen bestaan ‘we’ al meer dan 100 jaar, er is inmiddels sprake van een Prisma-identiteit – ofwel moderne zorg op basis van traditie.”
Voor meer informatie over de organisatie zie www.prismanet.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Prisma bestaat uit zeven leden, waarvan een lid tijdelijk is teruggetreden vanwege een mogelijk belangenconflict vanwege haar interim functie. Wegens het einde van de zittingstermijnen ontstaan er binnen de Raad van Toezicht van Prisma met ingang van juli 2018 de vacatures van voorzitter en lid Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het Cliëntenplatform worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoemingen.

Functie-eisen

Specifieke taken en verantwoordelijkheden voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • de voorzitter is in beginsel aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met de Raad van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte;
 • de voorzitter treedt – voor zover nodig – op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht;
 • de voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad van Toezicht;
 • de voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht zoals het – samen met de Raad van Bestuur – voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • het zorgdragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraad-slaging en besluitvorming;
 • het toezien op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht;
 • het er op toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaats vindt;
 • het faciliteren van het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht;
 • het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur inclusief een adequate uitvoering van de werkgeversfunctie door de Raad van Toezicht;
 • het zorgdragen voor het onderhouden van contacten vanuit de leden Raad van Toezicht met de medezeggenschapsorganen, de organisatie, eventuele externe stakeholders.

Aanvullende competenties van de voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht beschikt over de volgende aanvullende competenties:

 • dient met natuurlijk gezag de functie te vervullen, zodat van de voorzitter een samenbindende kracht en indien nodig ook een corrigerende werking uitgaat;
 • fungeert met een herkenbare visie op stimulerend, dienend leiderschap; een vooral collegiale, structurerende, en uitnodigende manier van werken, die herkenbaar op het bereiken van gemeenschappelijke doelen van het team van de toezichthouders is gericht;
 • is pro-actief dienend aan de visie van de organisatie, kan op een effectieve manier vitale spanning bewerkstelligen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, maar ook binnen de Raad van Toezicht als team;
 • treedt tijdens de vergaderingen besluitvaardigheid bevorderend op, door zelf helder en richtinggevend de meningsvorming te leiden. Met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, zodat er steeds een veilige omgeving van besluitvorming blijft, zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk is;
 • heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • kan in tijd voldoende snel beschikbaar zijn.

Specifiek competentieprofiel voor de voorzitter Raad van Toezicht

De nieuwe voorzitter beschikt vooral over ruime bestuurlijke ervaring in een grotere organisatie en draagt de ondersteuning van mensen met een beperking een warm hart toe. Bij voorkeur heeft zij/hij al enige ervaring met het publieke domein opgedaan. Daarnaast is zij/hij een ervaren toezichthouder met een goede omgevingssensitiviteit, die in staat is om vanuit een natuurlijk gezag deze Raad van Toezicht te begeleiden. Zij/hij is een goede gesprek- en sparringpartner voor de Raad van Bestuur en de overige leden van de Raad van Toezicht. Er is een goed inzicht in de ontwikkelingen in de zorgsector en/of zij/hij is bereid zich hier verder in te verdiepen. Moet respect kunnen verkrijgen van interne en externe belanghebbenden. Zij/hij beschikt over een relevant functioneel netwerk. Is van onbesproken gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Prisma is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Prisma vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het kunnen aanvaarden van een voorzitterschap en daarnaast het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 5 februari 2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De orienterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht vinden plaats in maart/april 2018. Deze data worden momenteel gepland.

 • STANDPLAATS:
  Waalwijk
 • DATUM GEPLAATST:
  09-01-2018