TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel financieel

STANDPLAATS: Tilburg
DATUM GEPLAATST: 18-10-2017

Algemeen
GGz Breburg biedt specialistische ggz zorg aan mensen met een psychiatrisch probleem in Midden- en West Brabant. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van de locaties, uit een deeltijdbehandeling of een opname. Ook woonondersteunende zorg is mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar. Daarnaast wordt er deskundigheidsbevordering en consultatie geboden aan partners in de zorg, onder wie huisartsen en medewerkers van welzijn- en zorginstellingen. Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan circa 11.000 cliënten in de regio Midden- en West-Brabant. Ongeveer 1800 medewerkers en 250 vrijwilligers zetten zich hiervoor in.
De dagelijkse leiding van GGz Breburg bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Medische Staf heeft een dagelijks bestuur bestaande uit 4 personen, die minimaal twee maal per jaar overleg voert met de Raad van Bestuur. Daarnaast is er sprake van een cliëntenraad, een ondernemingsraad, een verpleegkundige adviesraad (VAR) en een familieraad.

Voor meer achtergrondinformatie zie www.ggzbreburg.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van GGz Breburg bestaat uit 7 leden. Er ontstaat een vacature per 1 februari 2018 door het terugtreden van een lid wegens het einde van de zittingstermijn. De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van GGz Breburg beoordeelt. De besturing- en toezichtfilosofie van GGz Breburg is gebaseerd op de Governancecode Zorg. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht vastgesteld op 29 juni 2017. Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. De Raad van Toezicht vergadert circa 6 keer per jaar, veelal in de avonduren en organiseert daarnaast 1 à 2 inhoudelijke themabijeenkomsten. Daarnaast komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen.
De Raad van Toezicht maakt een jaarkalender waarin is opgenomen wie van de leden bij welke overlegvergadering met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Familieraad of Medische Staf aansluit. Gemiddeld nemen alle leden minimaal één keer per jaar deel aan een overlegvergadering of bijeenkomst.

Samenstelling Raad van Toezicht
Binnen de Raad wordt gestreefd naar een voldoende diverse, sociaal maatschappelijke samenstelling, waaronder een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad uit 5 mannen en 2 vrouwen, waarvan 4 leden in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder. Een van de mannelijke leden treedt terug.

Functie-eisen

Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht profiel financieel

Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een lid met een brede financiële achtergrond en ervaring opgedaan in juist een andere dan de zorgsector, waarbij bijvoorbeeld het bedrijfsleven en de bancaire/financiële sector de voorkeur genieten. Deze toezichthouder beschikt over aantoonbare bedrijfseconomische en financiële kennis op strategisch niveau. Dat betekent, dat zij/hij financiële cijfers kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken, gewend is te denken in termen van rendement, productiviteit en concurrentie, vertrouwd is met businesscases en inzicht heeft in de strategische implicaties van o.a. contractering en complexe financiering voor de langere termijn. Affiniteit met digitalisering en vastgoed is een pluspunt. Zij/hij is bereid zich te verdiepen in de financieringssystematiek van de GGZ sector. Dit lid gaat deel uitmaken van de auditcommissie. Zij/hij heeft affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van GGz Breburg.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 13 november a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De orienterende gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op woensdagmiddag 13 december a.s.

  • STANDPLAATS:
    Tilburg
  • DATUM GEPLAATST:
    18-10-2017