TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht maatschappelijk vastgoed en facilities

STANDPLAATS: Rosmalen
DATUM GEPLAATST: 21-12-2017

“GGZ Oost Brabant staat voor gezondheid, die je je eigen familie gunt. Wij zijn er voor mensen met complexe psychische of psychiatrische zorgvragen; hen bieden wij veilige, menslievende zorg in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Voor bepaalde woonvormen en topspecialistische zorg zijn wij er ook voor cliënten buiten deze regio. Jaarlijks kloppen 11.000 mensen bij ons aan. Onze ruim 2.200 medewerkers en vrijwilligers helpen hen vanuit diverse locaties in de regio óf dicht bij hen in de buurt als dat kan.
De afgelopen jaren is er met elkaar stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van participatie van cliënten, hun naasten, professionals en medewerkers.
Inbreng ontvang je door goed te luisteren. Dat lukt wanneer je in gesprek bent met elkaar. De dialoog met een actieve cliëntenraad, familieraad, ondernemingsraad, de verpleegkundige advies raad (VAR) en medische staf draagt bij aan de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie en de kwaliteit van de zorg die we leveren.
De geestelijke gezondheidszorg verkeert in een continue staat van verandering, we worden uitgedaagd om met minder mensen en middelen steeds meer kwaliteit te leveren. De noodzaak om intensief samen te werken met cliënten en naasten, in de eigen organisatie en in netwerken, is groter dan ooit. GGZ Oost Brabant wil de komende jaren versneld stappen zetten om op een duurzaam andere wijze onderscheidende zorg te bieden. We maken duidelijke keuzes in ons zorgaanbod en de manier waarop we de zorg organiseren.

GGZ Oost Brabant focust op complexe en/of ernstige problematiek. Onze doelgroepen zijn:

 • Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), inclusief zorgmijders;
 • Mensen met meervoudige, vaker voorkomende psychische of psychiatrische aandoeningen, die door de ernst en/of de complexiteit (langdurende) specialistische behandeling en/of begeleiding nodig hebben;
 • Mensen met een ernstige, zeer specifieke, complexe psychische of psychiatrische zorgvraag, die topspecialistische zorg in bovenregionaal verband nodig hebben.

Drie thema’s staan centraal bij de keuzes die we maken in ons zorgaanbod.

 • Ambulant als het kan, maar klinisch en in woonvormen als het nodig is;
 • Zo dichtbij als mogelijk, maar zo geconcentreerd als nodig om kwaliteit te garanderen;
 • Zo integraal als mogelijk, maar zo gedifferentieerd als nodig om bijzondere aandoeningen recht te doen.”

De werkzaamheden worden verricht op verschillende locaties, verspreid over de regio van GGZ Oost Brabant. De verschillende zorggroepen worden op basis van collegiaal management geleid door een directeur Zorggroep (verander- en bedrijfsvoeringaspecten) en een Directeur Behandelzaken (inhoud van zorg), die gezamenlijk verantwoording verschuldigd zijn aan de tweehoofdige Raad van Bestuur.
Voor meer informatie zie www.ggzoostbrabant.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van GGZ Oost Brabant bestaat momenteel uit zeven leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn treden per juni 2018 drie leden terug, waarbij besloten is om de Raad van Toezicht af te bouwen naar vijf leden. Hierdoor ontstaat een vacature voor lid Raad van Toezicht.
Het lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur, ondernemingsraad, cliëntenraad, familieraad, medische staf en verpleegkundige adviesraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming.
Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht d.d. 22 juli 2016 en de Governancecode Zorg 2017.

De Raad van Toezicht kent een auditcommissie, een commissie werkgeverszaken, een selectie- en benoemingscommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid.
Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur plaats. Jaarlijks is er minimaal een overleg tussen de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad en tussen de Raad van Toezicht of de commissie kwaliteit en veiligheid en de cliëntenraad samen met de familieraad.
De Raad van Toezicht spreekt ook een keer per jaar in zijn vergadering met een delegatie uit het managementteam en met de medische staf.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van GGZ Oost Brabant en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Functie-eisen

Specifiek profiel voor het nieuwe Lid Raad van Toezicht deskundigheid maatschappelijk gerelateerd vastgoed en facilities
Dit nieuwe lid heeft een brede bedrijfskundige achtergrond en op strategisch niveau kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijk gerelateerd vastgoed, bijvoorbeeld vanuit de volkshuisvesting of de consultancy van waaruit zij/hij goed bekend is met vraagstukken op het gebied van herontwikkeling van vastgoed, conceptontwikkeling en lange termijn huisvestingstrategie. Dit met een inspirerende visie op inclusie van GGZ cliënten in de maatschappij. Enige bekendheid met facilities, ICT en inkoop is een pluspunt. Hij/zij heeft goed inzicht in de ontwikkelingen in de GGZ sector en/of is bereid zich hier verder in te verdiepen. Dit nieuw te benoemen lid gaat deel uit maken van de auditcommissie.
Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT2.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 29 januari 2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De orienterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht vinden plaats op woensdagochtend 7 maart a.s. en de tweede gespreksronde op donderdagmiddag 15 maart a.s.

 • STANDPLAATS:
  Rosmalen
 • DATUM GEPLAATST:
  21-12-2017