TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht profiel kwaliteit van zorg

STANDPLAATS: Roermond
DATUM GEPLAATST: 12-05-2017

PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en senioren met een verstandelijke of sociaal-emotionele beperking bij wonen, dagbesteding/onderwijs/werk en vrije tijd. Zorg en ondersteuning worden zo nabij thuis mogelijk geboden, veelal in of vanuit kleinschalige centra/afdelingen midden in de samenleving. PSW bevordert dat mensen met een beperking zoveel mogelijk zelf richting en inhoud geven aan hun eigen leven. PSW werkt vanuit een houding van respect voor de eigenheid van zijn cliënten, kinderen en volwassenen.
Bij PSW werken circa 960 professionele medewerkers en 475 vrijwilligers voor ruim 1750 cliënten. PSW is een organisatie met korte lijnen. De keuze voor de organisatieopbouw bestuurder > managers > teamleiders > teams/medewerkers is een bewuste. Het Centraal Bureau is gevestigd in Roermond.
PSW is een organisatie met een hoge tevredenheid van cliënten/ouders/verwanten en medewerkers. De financiële positie is een gezonde.

Voor meer informatie over de organisatie: www.psw.nl www.pswjunior.nl www.pswwerk.nl en www.pswlokaal.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van PSW bestaat uit 5 leden. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit 6 leden. Hiervoor is gekozen om een langere overdracht te krijgen voor de per januari 2018 aftredende toezichthouder met de deskundigheid bedrijfsvoering (einde zittingstermijn). In dit kader is tevens relevant, dat per 1 januari 2017 een ander nieuw lid, tevens voorzitter, is aangetreden. Ten slotte is voor een periode van twee jaar, tot 2018, een trainee aan de Raad van Toezicht toegevoegd.
Door het wegens persoonlijke omstandigheden vervroegd einde van de zittingstermijn ontstaat per (uiterlijk) december 2017 de vacature van lid Raad van Toezicht met de deskundigheid kwaliteit van zorg. Het is de bedoeling om de nieuwe toezichthouder uiterlijk in november 2017 te laten starten. De bestuurder, de OR en de CCOVR (Centrale cliënten/ouder/verwantenraad) worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming.

Tijdsinvestering
De Raad van Toezicht vergadert circa 4 keer per jaar op maandagavond 18.00 vooroverleg) 18.30 – 21.00 uur en organiseert daarnaast 2 themabijeenkomsten en de zelfevaluatie.
De commissie kwaliteit en veiligheid vergadert 2-3 keer per jaar voorafgaand aan de Raad van Toezicht vergadering.
Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen, worden locaties bezocht en is men aanwezig bij bijeenkomsten in de organisatie, zoals de nieuwjaarsreceptie.

Functie-eisen

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel

 • Complementair qua kennis, ervaring, netwerken en maatschappelijke functie(s) en met elkaar het totale beleidsterrein bestrijkend.
 • Evenwichtige samenstelling team in termen van teamrollen.
 • Teamspirit, samenwerkingsbereidheid, commitment.
 • Herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van belangrijke stakeholders.
 • Adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.
 • Vermogen en bereidheid tot reflectie en evaluatie en tot transparantie met betrekking tot governance.
 • Zorgdragen voor continuïteit, het aftreedrooster hanterend.
 • Algemene eisen aan alle individuele leden

  • Affiniteit met doelgroep/werkveld van PSW.
  • Draagt medezeggenschap van cliënten en ouders/verwanten een warm hart toe.
  • In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen/bewaken.
  • Binding met de Taak en de strategie van PSW zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan.
  • Beschikt over het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van PSW leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang: volledig zonder last of ruggespraak willen functioneren.
  • Onafhankelijk, kritisch en integer.
  • Het vermogen een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.
  • Brede maatschappelijke belangstelling.
  • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
  • Van onbesproken gedrag.
  • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en/of toonaangevend in relevant vakgebied.
  • Bereid en in staat om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
  • Ten minste een tweetal leden heeft een goede binding met de regio waarin PSW werkzaam is; een lid kan echter niet werkzaam zijn bij een aanbieder van langdurige zorg in deze regio of bij één van de belangrijke stakeholders of netwerkpartijen.

  Specifiek competentieprofiel Lid Raad van Toezicht deskundigheid kwaliteit van zorg

  Deze toezichthouder heeft kennis van en ervaring met de actuele zorginhoudelijke ontwikkelingen van de langdurige gezondheidszorg, met in het bijzonder de VG sector. Zij/hij is bij voorkeur zelf bekend met het zorginhoudelijke primaire proces, kwaliteit en veiligheid en de aspecten van het organiseren van cliëntgerichte zorg in netwerken en in samenwerking met andere partners. Zij/hij heeft een goed beeld van trends, innovatieve zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen in de langdurige zorg. Deze toezichthouder kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten vanuit de waarden en in het werkveld van PSW en draagt de medezeggenschap van ouders en cliënten een warm hart toe. Ervaring als toezichthouder is niet vereist, ervaring als professional in de gezondheidszorg wel. Zij/hij is op reisafstand van maximaal 75 minuten van Roermond woonachtig. Deze nieuwe toezichthouder wordt lid van de commissie kwaliteit en veiligheid.

  Diversiteit
  Gestreefd wordt naar een voldoende diverse, complementaire samenstelling en een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. De Raad van Toezicht bestaat nu uit twee vrouwen en vier mannen, waarvan door deze vacature een vrouwelijk lid terugtreedt. Bij gelijke geschiktheid wordt daarom de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

  Arbeidsvoorwaarden

  De leden Raad van Toezicht worden beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ. Voor het Lid Raad van Toezicht bedraagt de bezoldiging € 8.000,00 per jaar.

  Wet Bestuur en Toezicht
  PSW is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is PSW vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Deze toezichthoudende rol heeft derhalve consequenties voor het aantal toezichthoudende functies zoals gesteld in de Wet Bestuur en Toezicht.

  Over de sollicitatieprocedure

  De Raad van Toezicht wordt begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 3 juni a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV te uploaden via de link “solliciteer direct”. Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.

 • STANDPLAATS:
  Roermond
 • DATUM GEPLAATST:
  12-05-2017