TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht op voordracht Bewonersraad profiel innovatie, digitalisering en informatisering

  • DATUM GEPLAATST:
    04-12-2019

Het Laar is een stijlvolle woonzorgorganisatie in Tilburg, die ouderen helpt zo te leven zoals ze dat zelf willen. Hiertoe staat een breed pakket aan producten, diensten en faciliteiten waarvan ouderen naar eigen voorkeur en behoefte gebruik kunnen maken ter beschikking. Zodat ze zich altijd thuis voelen, waar ze ook wonen.
In Het Laar wonen en leven gelijkgestemde ouderen zelfstandig en harmonieus samen. Er is volop gelegenheid om te bewegen, te ontspannen en te genieten. Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een lichte steun in de rug tot en met intensieve verpleging en behandeling. Ook ouderen die in de wijk wonen maken gebruik van de diensten en activiteiten van Het Laar. Eten en drinken, ontmoeten, vermaken en ontplooien liggen voor ieder binnen handbereik. Indien gewenst ontvangen de ouderen ondersteuning van Het Laar, gericht op het zo lang mogelijk aangenaam en verantwoord thuis wonen.
Het Laar is een Stichting en kent een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. Naast een zorg- en dienstverlener is Het Laar ook verhuurder van appartementen. In 2018 besloten zowel de cliëntenraad als het bestuur van de huurdervereniging om in 2019 samen te gaan op een Bewonersraad. Deze Bewonersraad behartigt zowel de belangen van de cliënten als van de huurders en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De rechten uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op het overleg huurders – verhuurder (Wohv) zijn aan deze Bewonersraad overgedragen. Er is frequent overleg met de Bestuurder.
In de sectoren wonen en zorg wordt gewerkt met zelforganiserende en resultaatgerichte teams. Er werken circa 385 medewerkers, 170 vrijwilligers en 80 leerlingen/stagiaires. De begroting bedraagt circa 20 miljoen euro.

Voor meer achtergrondinformatie over en de structuur van de organisatie zie www.hetlaar.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Het Laar bestaat uit 5 leden. In verband met het einde van de zittingstermijnen van twee leden ontstaan er per eind maart en eind december 2020 twee vacatures. De vacature per maart 2020 is een bindende voordracht namens de Bewonersraad Het Laar. De werving- en selectieprocedure voor de beide vacatures wordt gecombineerd.

Functie-eisen

Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht aandachtsgebied digitalisering, informatisering en innovatie met bindende voordracht Bewonersraad

Deze toezichthouder is op strategisch niveau goed bekend met hoe digitalisering, informatisering en (sociale) innovatie op verschillende terreinen impact hebben op de verdere ontwikkeling van de zorg- en dienstverlening van Het Laar. En ervaring heeft met de implementatie van de daaruit voortvloeiende de effecten voor de (toekomstige) samenwerking met en dienstverlening aan de bewoners, cliënten en het samenspel met partners in de regio. Daarbij is zij/hij in staat om de vertaalslag te maken naar de werkprocessen en ontwikkeling van de organisatie. Zij/hij heeft een stevige organisatiekundige /bedrijfskundige achtergrond, brengt bij voorkeur ervaring in uit andere sectoren dan de zorgsector en heeft goed inzicht in de bedrijfsmatige implicaties.
Dit is een benoeming met een bindende voordracht door de Bewonersraad, maar zonder last en ruggespraak. Als portefeuillehouder onderhoudt deze toezichthouder het contact met de Bewonersraad in het verlengde van de wet- en regelgeving, de toezichtvisie en Governancecode Zorg. Ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk, wel de bereidheid zich verder in deze rol te ontwikkelen.

Samenstelling

Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige maatschappelijke afspiegeling. Op dit moment bestaat de Raad uit een vrouw en vier mannen ( https://www.hetlaar.nl/over-het-laar/organisatiestructuur/) Door het verstrijken van de zittingstermijnen treden twee mannelijke toezichthouders terug. Bij de invulling van deze vacatures wordt daarom de voorkeur gegeven om bij gelijke geschiktheid minimaal een vrouwelijke kandidaat te benoemen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ . De Raad van Toezicht heeft besloten de vergoedingen voor de voorzitter en de leden vast te stellen op 75% van de maximale Raad van Toezicht vergoeding (respectievelijk 11,25% en 7,5%). Over de honorering wordt verslag gedaan in de jaarstukken van Het Laar.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht van Het Laar wordt in deze werving- en selectieprocedure ondersteund door Anja Tirions MHA. Uw reactie ontvangen wij graag digitaal uiterlijk 13 januari 2020 via de vacature op deze website.
De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie vinden na uitnodiging plaats in Tilburg in de periode februari / maart 2020. Zodra deze data bekend zijn, dan worden zij hier gepubliceerd.
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions MHA via 06-29259497.

  • DATUM GEPLAATST:
    04-12-2019