TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht zorginhoudelijke innovatie

 • STANDPLAATS:
  Vught

 • DATUM GEPLAATST:
  31-08-2019

Mensen met een beperking kunnen bij Cello terecht voor specialistische (kinder)zorg, wonen, werken of vrijetijdsbesteding. Maar ook voor bijvoorbeeld (ambulante) begeleiding, behandeling en advies, thuiszorg, logeren of het volgen van een cursus. Onder het motto 'ik zie jou' vindt zorg en dienstverlening plaats. Met het voorgaande als gegeven speelt Cello flexibel in op de steeds veranderende (zorg)vraag, met name voor inwoners van de regio ’s-Hertogenbosch. Daarvoor werkt Cello met ruim 2.200 goed opgeleide professionals en circa 1400 vrijwilligers continu aan het uitbreiden, up-to-date houden dan wel het verbeteren van het zorg- en dienstenaanbod en de bedrijfsvoering voor de ruim 2800 cliënten. Belangrijke kenmerken in hun werk zijn eigen verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen.
Met de vestigingen binnen haar organisatie en met partners verlegt Cello de focus van:
• aanbod- naar klantgedreven werken;
• van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’;
• van werknemerschap naar ondernemerschap;
• van verantwoordelijkheid verleggen naar verantwoordelijkheid nemen door vitale teams.

De individuele vraag van de cliënt is het uitgangspunt in de zorg en dienstverlening. Omdat die vraag steeds verandert, is de dienstverlening van Cello continu in beweging.
De locaties van Cello liggen verspreid in de regio noordoost Noord-Brabant, in de driehoek 's-Hertogenbosch – Eindhoven – Tilburg.

Voor meer informatie zie www.cello-zorg.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Cello bestaat uit vijf leden. In januari 2020 loopt de zittingstermijn af van een van de leden, waardoor er een vacature ontstaat.
De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht, de visie op toezicht 2018 en de Governancecode Zorg 2017.
Het toezicht van de Raad van Toezicht richt zich op de maatschappelijke rol en betekenis van Cello, zoals die op www.cello-zorg.nl zijn omschreven. Uitgangspunt voor het toezicht van de Raad is wat actuele belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn, wat dit betekent voor de zorgbehoefte en -vraag van de inwoners van de regio waar Cello actief is en hoe Cello (pro)actief daarop inspeelt. Continuïteit in het voortbestaan van Cello als zorgverleningsorganisatie is daarbij geen doel op zich maar wel een belangrijke voorwaarde voor Cello om haar maatschappelijke betekenis en rol te kunnen realiseren. Vanuit dit gegeven richt de Raad van Toezicht zijn toezicht ook op de bedrijfsvoering en daarbinnen meer specifiek op strategie, ondernemerschap, innovatie, kwaliteit, veiligheid. human resources, organisatie en financiën. Om zijn toezicht goed in te kunnen vullen vindt de Raad van Toezicht het belangrijk om, naast het overleg met de Raad van Bestuur, ook regelmatig contact te hebben met medewerkers en (vertegenwoordigers van) cliënten binnen Cello. Concreet heeft de Raad regelmatig contact met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het voltallige managementteam, daarnaast worden er op locaties van Cello werkbezoeken afgelegd. Een laatste aspect in dit kader is dat de Raad van Toezicht wil toezicht houden vanuit vertrouwen. Vertrouwen in elkaar hebben is in een organisatie belangrijk maar tevens een gevoelig onderwerp. Als het er niet of onvoldoende is of als het niet goed ter sprake wordt gebracht zal schade ontstaan aan relaties. Met die zorgvuldigheid ‘in het achterhoofd’ zal de Raad blijvend toetsen of het gegeven vertrouwen wordt bevestigd.
De Raad toetst dat via de kwaliteit van relaties en via de resultaten, met name op die momenten waarop resultaten zichtbaar of gepresenteerd worden.

Functie-eisen

Door de vacature in de Raad van Toezicht bestaat er behoefte aan een

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied zorginhoudelijke innovatie
Deze nieuwe toezichthouder is op strategisch niveau goed bekend met de veranderende behoefte en vraag van (potentiele en bestaande) cliënten van Cello en de ontwikkelingen in deze sector. En kan de vertaalslag maken naar de eisen, die dit stelt aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en huisvesting van Cello. Zij/hij beschikt over een zorginhoudelijke opleidingsachtergrond, begrijpt vanuit persoonlijke ervaring de impact van al deze ontwikkelingen voor de client, de competenties van medewerkers en de vrijwilligers. Ook voor de netwerken waar je als client en professional in deze sector in functioneert. Zij/hij heeft actuele ervaring in een rol actief binnen of sterk betrokken bij de langdurige zorg met een innovatief zorginhoudelijk antwoord hierop. Mede door inzicht op strategisch en beleidsmatig (en/of wetenschappelijk) niveau gekoppeld aan ervaring in en voeling met de praktijk kan deze toezichthouder een waardevolle bijdrage leveren aan de commissie kwaliteit en veiligheid van zorg. Vanuit een innovatieve visie op de ontwikkeling van sociale inclusie, nieuwe zorg- en ondersteuningsarrangementen en de kwalitatieve kaders om als toezichthouder de juiste dialoog te kunnen voeren.
Ervaring als toezichthouder is niet vereist. Wel de bereidheid om zich in deze rol verder te ontwikkelen tot een eigentijdse waardengedreven toezichthouder. Zij/hij woont en/of werkt bij voorkeur op niet al te grote reisafstand van het werkgebied van Cello zonder dat het kan leiden tot een potentiele onverenigbaarheid.

Onverenigbaarheid

Lid van de Raad van Toezicht van Cello kunnen niet zijn personen, die lid zijn van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur van een andere rechtspersoon, die binnen het verzorgingsgebied van Cello geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als Cello verricht of anderszins vanuit het (openbaar) bestuurlijk netwerk nauw verbonden is met de (Raad van Bestuur of medewerkers) van Cello.

Diversiteit

Er wordt gestreefd naar een voldoende heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht met een divers palet aan talent, persoonlijkheid en sociaal maatschappelijke achtergrond om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen.
De Raad van Toezicht bestaat na deze vacature uit drie mannen en een vrouw. Hierdoor bestaat de voorkeur om bij gelijke geschiktheid een vrouwelijk lid te benoemen.
Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht zie www.cello-zorg.nl/over-cello/raad-van-toezicht/

Arbeidsvoorwaarden

Beloning
De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Cello is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Cello vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies dat wettelijk is toegestaan.

Over de sollicitatieprocedure

Deze procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Vught
 • DATUM GEPLAATST:
  31-08-2019