TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel / bedrijfsvoering

  • DATUM GEPLAATST:
    04-12-2019

Het Laar is een stijlvolle woonzorgorganisatie in Tilburg, die ouderen helpt zo te leven zoals ze dat zelf willen. Hiertoe staat een breed pakket aan producten, diensten en faciliteiten waarvan ouderen naar eigen voorkeur en behoefte gebruik kunnen maken ter beschikking. Zodat ze zich altijd thuis voelen, waar ze ook wonen.
In Het Laar wonen en leven gelijkgestemde ouderen zelfstandig en harmonieus samen. Er is volop gelegenheid om te bewegen, te ontspannen en te genieten. Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een lichte steun in de rug tot en met intensieve verpleging en behandeling. Ook ouderen die in de wijk wonen maken gebruik van de diensten en activiteiten van Het Laar. Eten en drinken, ontmoeten, vermaken en ontplooien liggen voor ieder binnen handbereik. Indien gewenst ontvangen de ouderen ondersteuning van Het Laar, gericht op het zo lang mogelijk aangenaam en verantwoord thuis wonen.
Het Laar is een Stichting en kent een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. Naast een zorg- en dienstverlener is Het Laar ook verhuurder van appartementen. In 2018 besloten zowel de cliëntenraad als het bestuur van de huurdervereniging om in 2019 samen te gaan op een Bewonersraad. Deze Bewonersraad behartigt zowel de belangen van de cliënten als van de huurders en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De rechten uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op het overleg huurders – verhuurder (Wohv) zijn aan deze Bewonersraad overgedragen. Er is frequent overleg met de Bestuurder.
In de sectoren wonen en zorg wordt gewerkt met zelforganiserende en resultaatgerichte teams. Er werken circa 385 medewerkers, 170 vrijwilligers en 80 leerlingen/stagiaires. De begroting bedraagt circa 20 miljoen euro.

Voor meer achtergrondinformatie over en de structuur van de organisatie zie www.hetlaar.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Het Laar bestaat uit 5 leden. In verband met het einde van de zittingstermijnen van twee leden ontstaan er per eind maart en eind december 2020 twee vacatures. De werving- en selectieprocedure voor de beide vacatures wordt gecombineerd. Voor deze vacature per december 2020 is het de bedoeling, dat de nieuwe toezichthouder medio 2020 zal toetreden, zodat er sprake is van een langere inwerkperiode.

Functie-eisen

Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel / bedrijfsvoering

Deze toezichthouder beschikt over brede relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering, zodanig dat zij/hij financiële cijfers kan interpreteren, nadrukkelijk verder kan kijken dan de cijfers, inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn, in staat is om investeringsbeslissingen te beoordelen en daarmee een hoogwaardig klankbord voor de bestuurder en collega toezichthouders kan zijn. Zij/hij kan waar nodig vanuit een open dialoog verschillende invalshoeken samenbrengen tot een gedegen advies.
Is bij voorkeur een ervaren toezichthouder, waarbij ervaring in de zorgsector niet noodzakelijk is. Heeft de bereidheid om zich in te werken in de geldende financiering en wetgeving van de zorgsector.

Het Laar zoekt weer twee eigentijdse, maatschappelijk betrokken toezichthouders, die met hun persoonlijke drijfveren en kwaliteiten goed aansluiten bij de strategische koers, de kernwaarden van Het Laar en de competenties van de overige leden van de Raad van Toezicht. 

Samenstelling

Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige maatschappelijke afspiegeling. Op dit moment bestaat de Raad uit een vrouw en vier mannen ( https://www.hetlaar.nl/over-het-laar/organisatiestructuur/) Door het verstrijken van de zittingstermijnen treden twee mannelijke toezichthouders terug. Bij de invulling van deze vacatures wordt daarom de voorkeur gegeven om bij gelijke geschiktheid minimaal een vrouwelijke kandidaat te benoemen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ . De Raad van Toezicht heeft besloten de vergoedingen voor de voorzitter en de leden vast te stellen op 75% van de maximale Raad van Toezicht vergoeding (respectievelijk 11,25% en 7,5%). Over de honorering wordt verslag gedaan in de jaarstukken van Het Laar.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht van Het Laar wordt in deze werving- en selectieprocedure ondersteund door Anja Tirions MHA. Uw reactie ontvangen wij graag digitaal, uiterlijk 13 januari 2020, via de vacature op deze website.
De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie vinden na uitnodiging plaats in Tilburg en worden gepland in de periode februari / maart a.s.
Een uitgebreide profielschets met procedurebeschrijving kunt u bij de vacature downloaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 06-29259497.

  • DATUM GEPLAATST:
    04-12-2019