TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht zorginhoudelijk profiel

 • STANDPLAATS:
  Rosmalen

 • DATUM GEPLAATST:
  10-02-2016

“GGZ Oost Brabant staat voor gezondheid, die je je eigen familie gunt. Wij zijn er voor mensen met complexe psychische of psychiatrische zorgvragen; hen bieden wij veilige, menslievende zorg in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Voor bepaalde woonvormen en topspecialistische zorg zijn wij er ook voor cliënten buiten deze regio. Jaarlijks kloppen 11.000 mensen bij ons aan. Onze ruim 2.200 medewerkers en vrijwilligers helpen hen vanuit diverse locaties in de regio óf dicht bij hen in de buurt als dat kan.
De afgelopen jaren is er met elkaar stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van participatie van cliënten, hun naasten, professionals en medewerkers.
Inbreng ontvang je door goed te luisteren. Dat lukt wanneer je in gesprek bent met elkaar. De dialoog met een actieve cliëntenraad, familieraad, ondernemingsraad, de verpleegkundige advies raad (VAR) en medische staf draagt bij aan de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie en de kwaliteit van de zorg die we leveren.
De geestelijke gezondheidszorg verkeert in een continue staat van verandering, we worden uitgedaagd om met minder mensen en middelen steeds meer kwaliteit te leveren. De noodzaak om intensief samen te werken met cliënten en naasten, in de eigen organisatie en in netwerken, is groter dan ooit. GGZ Oost Brabant wil de komende jaren versneld stappen zetten om op een duurzaam andere wijze onderscheidende zorg te bieden. We maken duidelijke keuzes in ons zorgaanbod en de manier waarop we de zorg organiseren.

GGZ Oost Brabant focust op complexe en/of ernstige problematiek. Onze doelgroepen zijn:
 Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), inclusief zorgmijders;
 Mensen met meervoudige, vaker voorkomende psychische of psychiatrische aandoeningen, die door de ernst en/of de complexiteit (langdurende) specialistische behandeling en/of begeleiding nodig hebben;
 Mensen met een ernstige, zeer specifieke, complexe psychische of psychiatrische zorgvraag, die topspecialistische zorg in bovenregionaal verband nodig hebben.

Drie thema’s staan centraal bij de keuzes die we maken in ons zorgaanbod.
 Ambulant als het kan, maar klinisch en in woonvormen als het nodig is;
 Zo dichtbij als mogelijk, maar zo geconcentreerd als nodig om kwaliteit te garanderen;
 Zo integraal als mogelijk, maar zo gedifferentieerd als nodig om bijzondere aandoeningen recht te doen.”

De werkzaamheden worden verricht op verschillende locaties, verspreid over de regio van GGZ Oost Brabant. De verschillende zorggroepen worden op basis van collegiaal management geleid door een directeur Zorggroep (verander- en bedrijfsvoeringaspecten) en een Directeur Behandelzaken (inhoud van zorg), die gezamenlijk verantwoording verschuldigd zijn aan de tweehoofdige Raad van Bestuur.
Voor meer informatie zie www.ggzoostbrabant.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van GGZ Oost Brabant bestaat uit zeven leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaan twee vacatures in respectievelijk juni (zorginhoudelijk profiel) en december 2016 (financieel profiel).

Tijdsinvestering
De Raad van Toezicht vergadert circa 7 keer per jaar en organiseert daarnaast de zelfevaluatie. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de OR en CR. De deelname aan een commissie zal extra inzet en tijd vergen. De commissie Kwaliteit en Veiligheid en de auditcommissie vergaderen voorafgaand aan elke Raad van Toezicht vergadering. De werkgeverscommissie vergadert circa 3 keer per jaar.

Functie-eisen

Algemeen
Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
• er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van GGZ Oost Brabant in het bijzonder aanwezig is;
• een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
• een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan competenties op het gebied van kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, financiën/bedrijfsvoering, vastgoed, openbaar bestuur, innovatie, (maatschappelijk) ondernemerschap, ICT/Ehealth, marketing, sociale, juridische en bedrijfskundige achtergronden;
• de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
• adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
• vertegenwoordiging vanuit de cliënten- en ondernemingsraad adequaat is geregeld.

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
• sterke affiniteit met de maatschappelijke opdracht van GGZ Oost Brabant;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
• het vermogen om het beleid van GGZ Oost Brabant en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
• het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als GGZ Oost Brabant stellen;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
• voldoende beschikbaarheid.

Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de maatschappelijke doelstelling en de zorgfunctie van GGZ Oost Brabant.

Specifiek profiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht deskundigheid zorginhoudelijk

Dit nieuwe lid heeft een bestuurlijke achtergrond in de zorgsector, waarbij de voorkeur uitgaat naar ervaring in de eerste lijn en een arts. Om belangenverstrengeling te voorkomen kan dat niet iemand zijn, die (nog) actief is in het werkgebied van GGZ Oost Brabant. De kandidaat heeft een goed conceptueel en strategische denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke, kwalitatieve en servicegerichte ontwikkelingen in deze zorgsector. Hij/zij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van GGZ Oost Brabant en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten. Hij/zij heeft al goed inzicht in de ontwikkelingen in de GGZ sector en/of is bereid zich hier verder in te verdiepen.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is GGZ Oost Brabant vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, die door een toezichthouder bekleed kunnen worden.

Over de sollicitatieprocedure

Deze procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Rosmalen
 • DATUM GEPLAATST:
  10-02-2016