TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht profiel op voordracht CR

 • STANDPLAATS:
  Arnhem

 • DATUM GEPLAATST:
  03-02-2016

Insula Dei Huize Kohlmann (IDHK) is een stichting. De stichting heeft de katholieke identiteit en heeft tot doel het zonder winstoogmerk en met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling, dienstverlening en ondersteuning aan ouderen, die daar aantoonbaar behoefte aan hebben.
De locatie Insula Dei bestaat uit 141 plaatsen duurzaam verblijf, 42 plaatsen voor bewoners, die zijn aangewezen op psychogeriatrische verzorging en verpleging en 36 plaatsen voor somatische cliënten. Locatie Huize Kohlmann beschikt over 40 plaatsen duurzaam verblijf en 18 plaatsen voor psychogeriatrische bewoners. Daarnaast biedt IDHK extramurale zorg aan huurders van de appartementen op en in de buurt van het landgoed bij de locatie Insula Dei.
Insula Dei Huize Kohlmann wil voor haar cliënten, medewerkers en belanghebbenden een vooruitstrevende, ondernemende, moderne en transparante organisatie zijn. Samen met Innoforte en de DrieGastHuizenGroep heeft Insula Dei Huize Kohlmann een nieuwe regionale organisatie voor (para)medische zorg aan ouderen opgericht onder de naam ParaGo. In deze samenwerking dragen ParaGo, thuiszorg, casemanagement dementie en verpleeghuiszorg bij aan doorlopende, continue zorg aan kwetsbare ouderen.
Het beheer van het landgoed waar Insula Dei staat wordt verzorgd door de stichting Beheer Insula Dei. Het vastgoed van Insula Dei wordt gehuurd van stichting Beheer Insula Dei. Deze stichting is voortgekomen uit de oorspronkelijke organisatie Insula Dei en heeft onder andere tot doel de woongemeenschap van Insula Dei bestaande uit religieuzen en
lekenbewoners te ondersteunen middels huisvesting en het gebruik van de privékapel op het landgoed. Ook ondersteunen zij de geestelijke verzorging van de bewoners door bij te dragen aan de organisatie hiervan.
Het vastgoed van Huize Kohlmann wordt gehuurd van woningcorporatie Woonzorg‐Nederland.
Insula Dei Huize Kohlmann kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en er werken circa 350 medewerkers, verdeeld over de diensten zorg, facilitair en algemeen. Daarnaast bieden ongeveer150 vrijwilligers een belangrijke aanvulling op het gebied van welzijn en dienstverlening. Voor meer informatie zie www.insuladeihuizekohlmann.nl .

Functieomschrijving

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van IDHK uit 5 leden. Door het aflopen van de zittingstermijnen van 3 leden in respectievelijk april 2016 en januari 2017 ontstaan er 3 vacatures binnen de Raad van Toezicht. Eén van de vacatures is een lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht heeft besloten om één werving- en selectieprocedure voor deze 3 nieuwe leden in samenhang uit te voeren en meer tijd te nemen voor de inwerkperiode van de nieuwe leden.
Gelet op de teamsamenstelling wordt bij deze drie nieuwe leden gezocht naar aanvullende competenties op het gebied van organisatieontwikkeling, sociale innovatie, HR, kwaliteit van zorg, besturing van zorg, ICT/E-Health/innovatie, dienstverlening en marketing. De profielen en daar aangebrachte clustering zijn bedoeld als richtinggevend kader voor het werving- en selectieproces. De uiteindelijke samenstelling en verdeling van portefeuilles wordt ingegeven door de combinatie van competenties en de complementariteit van de persoonlijkheden binnen het totale team.

Functie-eisen

Profielschets lid Raad van Toezicht

Algemeen
Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden, dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
– er voldoende affiniteit met de zorg en dienstverlening voor cliënten in het algemeen en de doelstelling van IDHK in het bijzonder aanwezig is;
– er voldoende tijd, bereidheid en capaciteiten zijn om het beleid van de bestuurder alsmede de algemene gang van zaken binnen IDHK te volgen;
– een brede maatschappelijke binding wordt bereikt;
– evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergronden, rolvervulling, persoonlijke stijl, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan brede zorginhoudelijke, financieel-economische, politiek-maatschappelijke, organisatie-, managementontwikkeling/HRM, juridische en bedrijfskundige achtergronden; de leden van de Raad van Toezicht dienen bij voorkeur actief in het beroepsleven werkzaam te zijn;
– de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk, kritisch en met integriteit opereren; geen externe onverenigbare belangen;
– de Raad van Toezicht herkenbaar en geloofwaardig is in de ogen van de omgeving;
– men beschikt over het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van IDHK leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang en volledig zonder last of ruggespraak te willen functioneren;
– adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder;
– er sprake is van teamspirit, samenwerkingsbereidheid, commitment;
– er bereidheid is tot reflectie en evaluatie en tot transparantie met betrekking tot governance;
– er zorg gedragen wordt voor een aftreedschema.

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
– affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie, de spirituele en religieuze achtergronden en het werkveld van IDHK;
– strategisch inzicht, helicopterview;
– kritisch analytisch oordeelsvermogen;
– maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
– inzicht in het veld van de stakeholders van IDHK ( maatschappij/politiek);
– reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
– proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
– ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en organisatorische ervaring;
– een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
– het vermogen om het beleid van IDHK en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
– het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
– bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Profiel Kwaliteit van Zorg op bindende voordracht van de Cliëntenraad

Deze toezichthouder beschikt over kennis van en ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de ouderenzorg, dan wel de langdurige zorg. Hij/zij heeft een academisch niveau en (werk)ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg bij voorkeur vanuit een zorginhoudelijke (behandel)portefeuille, vanuit het onderwijs of vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Hij/zij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van IDHK en heeft een heldere visie op medezeggenschap van cliënten. Hij/zij is bij voorkeur zelf bekend met het zorginhoudelijke, primaire proces, de aspecten van het organiseren en de sfeer van de langdurige zorg, met een goed beeld van trends, innovatieve zorginhoudelijke, kwalitatieve en cliëntgerichte ontwikkelingen in deze zorgsector. Hij/zij kent het overheidsbeleid en kan zich een oordeel vormen over kansen en bedreigingen binnen de ouderenzorg vanuit het cliëntenperspectief en aspecten als zingeving, beleving, kwaliteit en veiligheid.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ. De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT. Tijdsinvestering bedraagt indicatief 2 maal per jaar formele afstemming met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, circa 6 formele Raad van Toezicht vergaderingen, 1-2 informele (thema)bijeenkomsten en daarnaast incidenteel te plannen overleg over specifieke actuele onderwerpen.

Wet Bestuur en Toezicht

IDHK kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een kleine onderneming.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure ondersteunen door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door uw CV met motivatiebrief via de link "solliciteer" onderaan de vacature te uploaden voor 23 februari a.s.. De complete profielschets en procedurebeschrijving kunt u downloaden via de link "meer informatie over deze vacature". Voor aanvullende vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions MHA op 06-29259497.

 • STANDPLAATS:
  Arnhem
 • DATUM GEPLAATST:
  03-02-2016