TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Laurens Profiel Kwaliteit van zorg

 • STANDPLAATS:
  Rotterdam

 • DATUM GEPLAATST:
  08-10-2015

Laurens is de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en
omstreken. Een sterke, professionele organisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij wonen. Zij biedt wonen, zorg en dienstverlening die met de klanten meegroeit, in iedere levensfase.
Met ruim 6500 medewerkers werkzaam in 14 woonzorgcentra, 10 verpleeghuizen, 18 Woongebouwen en de extramurale dienstverlening levert de organisatie wonen, diensten en zorg aan ruim 14000 klanten, met name ouderen in Rotterdam en omstreken.
Laurens is een stichting en wordt geleid door een Raad van Bestuur waarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht.
Vanaf 1 januari 2015 is de organisatie ingericht volgens een indeling in drie domeinen, namelijk: Kortdurende zorg met Verblijf, Wonen met Zorg en Thuiszorg. Er is gekozen voor deze indeling in domeinen, omdat dit aansluit bij de gekozen strategie om het beste te zijn in zorg en behandeling voor specifieke klantgroepen en er hierdoor focus is op externe ontwikkelingen in specifieke markten. Daarnaast heeft Laurens een dienst bedrijfsvoering bestaande uit de afdelingen Planning & Control, Personeel, Organisatie & Opleiding, Innovatie & Ontwikkeling, de Financiële administratie en Vastgoed.

Voor meer informatie zie www.laurens.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit minimaal vijf leden. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit zes leden en één toehoorder uit de kring van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen. Eén lid van de Raad van Toezicht is voorgedragen door de centrale cliëntenraad.
De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden opgesteld. Van een van de leden is de benoemingstermijn begin 2016 afgelopen. De nieuwe toezichthouder treedt niet toe tot de raad van toezicht van Laurens Wonen.

Functie-eisen

Deze nieuwe toezichthouder beschikt over kennis van en bij voorkeur bestuurlijke/toezichthoudende ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de ouderenzorg, dan wel de langdurige zorg. Zij/hij heeft een academisch niveau en (werk)ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg bij voorkeur vanuit een zorginhoudelijke achtergrond. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van Laurens en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten. Zij/hij is bij voorkeur zelf bekend met het zorginhoudelijke, primaire proces, de aspecten van het organiseren en de sfeer van de langdurige zorg, met een goed beeld van trends, innovatieve zorginhoudelijke, kwalitatieve en cliëntgerichte ontwikkelingen in deze zorgsector. Zij/hij kent het overheidsbeleid en kan zich een oordeel vormen over kansen en bedreigingen binnen de ouderenzorg ook vanuit het cliëntenperspectief. Deze toezichthouder beschikt bij voorkeur over het vermogen om het systematisch werken aan kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie te beoordelen.
Zij/hij heeft bij voorkeur een (universitair) kennisnetwerk in de zorg, dat benut kan worden ten behoeve van de organisatie. Deze toezichthouder zal binnen de Raad van Toezicht gaan participeren in de commissie kwaliteit & veiligheid.

Netwerken
Een passend (functioneel) netwerk landelijk of regionaal. Bekendheid met het werkgebied (de regio Rotterdam e.o.) van Lauren is een pluspunt.
Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uit maken van overheidsorganen en/of aan Laurens gerelateerde bestuurlijke netwerken in het verzorgingsgebied.

Samenstelling
In de statuten is bepaald dat twee leden van de Raad van Toezicht uit een Protestants- Christelijke kerkgenootschap en twee leden uit de Rooms-Katholieke kerk een speciale taak hebben bij de instandhouding van de identiteit. Gelet op de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht gaat bij de invulling van deze vacature de voorkeur uit naar een kandidaat met een aantoonbare kennis van en affiniteit met het Rooms Katholieke gedachtegoed.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. De Raad van Toezicht bestaat nu uit vier mannen en twee vrouwen, waarvan één van beiden het terugtredend lid is. Gelet op de Wet Bestuur en Toezicht gaat derhalve bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

Deze procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Rotterdam
 • DATUM GEPLAATST:
  08-10-2015