TERUG NAAR VACATURES

Voorzitter Raad van Toezicht RMC Groot Klimmendaal

 • STANDPLAATS:
  Arnhem

 • DATUM GEPLAATST:
  04-06-2014

RMC (Revalidatie Medisch Centrum) Groot Klimmendaal is het centrum voor specialistische revalidatiegeneeskundige zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen in de regio Ede, Arnhem Doetinchem. Cliënten die door ziekte, een ongeval of afwijking bij de geboorte te maken krijgen met een (dreigende) lichamelijke, cognitieve of meervoudige handicap kunnen terecht bij RMC Groot Klimmendaal. De organisatie wordt geleid door een bestuurder. Bij de organisatie zijn ongeveer 520 medewerkers in dienst (370 fte), velen daarvan zijn hoogopgeleide professionals. Het budget van de organisatie bedraagt 32 miljoen euro.

RMC Groot Klimmendaal heeft verschillende locaties: naast de hoofdlocatie in Arnhem , beschikt de organisatie ook over afdelingen voor poliklinische revalidatiedagbehandeling in diverse ziekenhuizen in Arnhem, Doetinchem en Ede. Door deze spreiding kunnen de meeste cliënten hun behandeling dichtbij huis krijgen. Op de hoofdlocatie bevindt zich ook de nieuwbouw van het in 2009 geopende centrum voor volwassenen revalidatie. Naast de directe zorg en behandeling verzorgt RMC Groot Klimmendaal een opleiding tot medisch specialist / revalidatiearts.
RMC Groot Klimmendaal werkt met een medezeggenschapsstructuur: een Ondernemingsraad, een Cliëntenraad en een Medische Staf.
Voor meer informatie zie www.grootklimmendaal.nl

Functieomschrijving

Specifieke taken en verantwoordelijkheden voorzitter raad van toezicht

De voorzitter van de raad van toezicht van RMC Groot Klimmendaal heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden:
* de voorzitter is in beginsel aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van toezicht en bestuurder. De voorzitter onderhoudt contact met de bestuurder en houdt de raad van toezicht van deze contacten op de hoogte;
* de voorzitter treedt – voor zover nodig – op als woordvoerder namens de raad van toezicht;
* de voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van toezicht bij de werkzaamheden van de raad van toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de raad van toezicht;
* de voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van toezicht zoals het – samen met de bestuurder – voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de raad van toezicht;
* het zorg dragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de raad van toezicht en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
* het toezien op het adequaat functioneren van de raad van toezicht;
* het er op toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de raad van toezicht plaats vindt;
* het zorg dragen voor het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de raad van toezicht;
* het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van bestuurder inclusief de werkgeversfunctie;
* het zorg dragen voor het onderhouden van contacten vanuit de leden raad van toezicht met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het managementteam.

Functie-eisen

Aanvullende competenties van de voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de raad van toezicht van RMC Groot Klimmendaal beschikt over de volgende aanvullende competenties:
* dient met autoriteit en een natuurlijk gezag de functie te vervullen, zodat van de voorzitter een samenbindende kracht, en indien nodig ook een corrigerende werking uitgaat;
* beschikt over meer dan gemiddeld tijd om te investeren in deze rol;
* treedt op de vergaderingen besluitvaardigheid bevorderend op, door zelf helder en richtinggevend de meningsvorming te leiden, met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen en er steeds een veilige omgeving van besluitvorming blijft, zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk is;
* heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid;
* kan het proces van beoordeling en toetsing van het functioneren van de raad van toezicht aansturen;
* kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de bestuurder aangaan en de balans en eenheid tussen de bestuurder en de raad van toezicht managen;
* beschikt over integrerende en communicatieve vaardigheden, zodat optimale omgang met de bestuurder, alsmede het extern representeren van RMC Groot Klimmendaal, ook goed mogelijk is, terwijl het verantwoorden en het transparant functioneren niet belemmerd zullen worden;
* Is bij voorkeur op reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van RMC Groot Klimmendaal.

Voor het profiel van de voorzitter zijn drie kernelementen van belang: voorzittersrol, breed bestuurlijk profiel bij voorkeur als bestuurder werkzaam (geweest) in de zorgsector en ruime ervaring als toezichthouder.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de NVTZ en WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Arnhem
 • DATUM GEPLAATST:
  04-06-2014