TERUG NAAR VACATURES

Voorzitter Raad van Toezicht Volckaert (Succesvol afgerond)

 • STANDPLAATS:
  Dongen

 • DATUM GEPLAATST:
  14-01-2014

Volckaert is begin 2008 ontstaan uit een fusie van de Stichting De Volckaert in Dongen en de Stichting Bejaardenzorg Oosterhout in Oosterhout. Deze organisatie biedt met circa 1000 medewerkers (circa 556 FTE’s) een breed aanbod van wonen, zorg en welzijn aan circa 640 cliënten. Daarnaast worden voor 150 cliënten dagbestedingactiviteiten aangeboden en wordt aan 200 cliënten in een andere vorm zorg en ondersteuning verleend. Dit gebeurt vanuit 5 locaties: Volckaert Dongepark Dongen, Buurstede 15 en 17, De Doelen en Oosterheem in Oosterhout. Het exploitatie-budget bedraagt circa € 48 miljoen. Voor meer achtergrondinformatie en de jaarverslagen zie www.volckaert.nl .

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Volckaert bestaat momenteel uit 5 leden. Eén lid bereikt in april 2014 de maximale zittingstermijn. Voor deze vervanging loopt een werving- en selectieprocedure. De voorzitter treedt door het aanvaarden van een nieuwe functie noodgedwongen wegens onverenigbaarheid terug per 1 februari 2014.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de Volckaert heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden:De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder. De voorzitter onderhoudt contact met de Bestuurder en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte;
De voorzitter treedt – voor zover nodig – op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht;
De voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad van Toezicht;
De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht zoals het – samen met de Bestuurder – voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht;
het zorg dragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
het toezien op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht;
het er op toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaats vindt;
het zorg dragen voor het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht;
het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de Bestuurder inclusief de werkgeversfunctie;
het desgewenst onderhouden van contacten met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad.

Functie-eisen

Algemeen
De voorzitter van de Raad van Toezicht van de Volckaert is een generalist met visie op de toekomst van de organisatie en heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid.
Naast sterke affiniteit met de doelstellingen van de organisatie, beschikt de voorzitter over een brede deskundigheid en een ruime bestuurlijke ervaring in professionele maatschappelijke organisaties.
Als persoon moet de voorzitter in staat zijn met voldoende distantie te opereren in samenhang met het hanteren van de toezichthoudende verantwoordelijkheid.
De onafhankelijke positie van de voorzitter maakt het mogelijk de diversiteit van in het geding zijnde belangen binnen de instelling adequaat te hanteren. De maatschappelijke statuur van de voorzitter is een belangrijk gegeven. De voorzitter vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de Raad van Toezicht met de Bestuurder (ook in vertrouwenskwesties) en dient over voldoende tijd en toewijding te beschikken om inhoud te kunnen geven aan deze rol. Bereidheid tot deelname aan relevante regionale bestuurlijke netwerken levert voor de voorzitter belangrijke input op om deze rol verder in te vullen en om zich een onafhankelijk beeld te kunnen vormen van de Volckaert in het algemeen en van zijn Bestuurder in het bijzonder. Daarnaast beschikt de voorzitter over het natuurlijke gezag om de samenwerking met en tussen de andere leden van de Raad van Toezicht optimaal te laten plaatsvinden.

Hij/zij is in staat om de principes en uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code binnen de Raad van Toezicht verder te ontwikkelen en te bewaken. Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen, maar evenzeer voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen en zo nodig extra tijd en energie in te zetten, onder andere in de vorm van vooroverleggen en tussentijdse afstemming met de Bestuurder. De voorzitter functioneert bij uitstek als een sparringpartner en vertrouwenspersoon van de Raad van Bestuur van de Volckaert en is zich bewust van het extra tijdsbeslag, dat die rol met zich meebrengt. Kortom: de voorzitter van de Raad van Toezicht is een krachtige regisseur, die beschikt over gezag en statuur, die met charisma en hart voor de zaak leiding geeft aan het proces van toezicht en daarbij een duidelijke visie heeft c.q. zich bewust is van de reikwijdte van het toezicht.

Aanvullende competenties en ervaring van de voorzitter Raad van Toezicht

Naast de algemene kenmerken waaraan een toezichthouder moet voldoen, zoals het in staat zijn om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en om integrale belangenafwegingen te maken, dient de voorzitter van de Raad vanToezicht – gelet op de strategische agenda en gewenste samenstelling van de Raad – in het bijzonder idealiter te beschikken over de volgende aanvullende competenties en ervaring:
is een goede teamspeler en heeft een goed oog en gevoel voor de input van anderen, maar kan ook de vergaderstructuur goed handhaven met als resultaat een slagvaardige besluitvorming; communiceert goed, is transparant, zegt wat hij/zij doet en doet wat hij/zij zegt;
weet snel tot de kern door te dringen en is analytisch sterk ontwikkeld;
beschikt over actuele kennis van en ervaring met strategische vraagstukken, bij voorkeur opgedaan in de rol van Bestuurder in de langdurige zorg, heeft visie op lange termijn maatschappelijke ontwikkelingen c.q. heeft gevoel voor de positie en ontwikkelingen van de huidige en toekomstige cliëntengroep van de Volckaert;
heeft voldoende tijd beschikbaar om aandacht aan de Volckaert te besteden, heeft ruimte voor informeel klankborden;
kan omgaan met turbulenties in de maatschappij en de politiek betreffende publiek maatschappelijke ondernemingen;
heeft aantoonbaar kennis van of affiniteit met de ontwikkelingen in de zorgsector in een complex politiek/bestuurlijk krachtenveld;
kan door kennis en/of ervaring fungeren als brede strategische sparringpartner voor de Bestuurder;
beschikt over een goede kennis van corporate governance vraagstukken; beschikt bij voorkeur over een adequaat netwerk in de regio, wonen in de regio heeft de voorkeur.
voldoet aan de eisen ten aanzien van benoeming conform de wet bestuur en toezicht en de Zorgbrede Governance Code.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond conform de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Dongen
 • DATUM GEPLAATST:
  14-01-2014