TERUG NAAR VACATURES

Twee leden Raad van Toezicht PSW

 • STANDPLAATS:
  Roermond

 • DATUM GEPLAATST:
  19-11-2013

PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en senioren met een verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding/onderwijs/werk, en vrije tijd. Zorg en ondersteuning worden geboden in of vanuit kleinschalige centra/afdelingen midden in de samenleving.
PSW wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven. PSW werkt vanuit een houding van respect voor de eigenheid van zijn cliënten, kinderen en volwassenen.
Bij PSW werken 871 professionele medewerkers (550 fte) en 370 vrijwilligers voor 1152 cliënten. De leiding van PSW berust bij de bestuurder. Het Centraal Bureau is gevestigd in Roermond.
Anno 2013 is PSW een organisatie met een hoge tevredenheid van cliënten/ouders/verwanten en medewerkers. De financiële positie is een gezonde.
Voor meer informatie over de organisatie: www.pswml.nl en www.pswlokaal.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van PSW uit 5 leden. Door het terugtreden van een van de leden per januari 2014 en een ander lid in het eerste kwartaal 2014 ontstaan er binnen de Raad van Toezicht van PSW twee vacatures. Eén van deze toezichthouders wordt nu benoemd op (niet bindende) voordracht van de OR. De bestuurder, de OR en de CCOVR ( Centrale cliënten/ouder/verwantenraad) worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoemingen.

De Raad van Toezicht beoordeelt onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van PSW. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt op voordracht van de CCOVR benoemd. Een ander lid wordt op (niet-bindende) voordracht van de OR benoemd. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het ‘Reglement Raad van Toezicht’. Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder plaats. Jaarlijks is er een overleg tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en tussen de Raad van Toezicht en de CCOVR.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van PSW en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

De Raad van Toezicht toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van PSW en een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij PSW betrokken zijn.

De Raad van Toezicht heeft primair een toezichthoudende taak en fungeert als werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht is tevens een klankbord voor de bestuurder. Hij staat de bestuurder terzijde met advies en reflectie. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie en professionaliteit van toezicht. Voor het eigen functioneren hanteert de Raad van Toezicht de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance code.

Functie-eisen

Specifieke eisen voor het lid Raad van Toezicht met het HRM- profiel (op voordracht van de ondernemingsraad)

Relevante kennis van (gemeentelijk) overheidsbeleid, arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie, met name ook op het terrein van de drie decentralisaties.
Affiniteit met, relevante kennis van en visie op modern personeelsbeleid en op medezeggenschap van medewerkers.
Draagt medezeggenschap van medewerkers een warm hart toe.
Helder taalgebruik.
Toegankelijk voor de ondernemingsraad, als eerste aanspreekpunt vanuit de Raad van Toezicht.

Specifieke eisen voor het lid Raad van Toezicht met het zorg-profiel
Brede en relevante kennis van en visie op de langdurige zorg, zowel inzake inhoud als markt- en financiële ontwikkelingen en organisatie van de zorg.
Bestuurlijke ervaring in de langdurige zorg, bij voorkeur de gehandicaptenzorg, buiten de regio Midden- en Noord-Limburg.
Goed zicht op maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden

Conform de richtlijnen van de NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Roermond
 • DATUM GEPLAATST:
  19-11-2013