TERUG NAAR VACATURES

Geneesheer directeur GGZ Oost-Brabant

 • STANDPLAATS:
  Rosmalen

 • DATUM GEPLAATST:
  19-09-2013

GGZ Oost Brabant staat voor gezondheid, die je je eigen familie gunt. Wij zijn er voor mensen met complexe psychische of psychiatrische zorgvragen; hen bieden wij veilige, menslievende zorg in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Voor bepaalde woonvormen en topspecialistische zorg zijn wij er ook voor cliënten buiten deze regio. Jaarlijks kloppen 11.000 mensen bij ons aan. Onze ruim 2.600 medewerkers en vrijwilligers helpen hen vanuit diverse locaties in de regio óf dicht bij hen in de buurt als dat kan.

De afgelopen jaren is er met elkaar stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van participatie van cliënten, hun naasten, professionals en medewerkers.
Inbreng ontvang je door goed te luisteren. Dat lukt wanneer je in gesprek bent met elkaar. De dialoog met een actieve cliëntenraad, familieraad, ondernemingsraad, de verpleegkundige advies raad (VAR) en medische staf draagt bij aan de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie en de kwaliteit van de zorg die we leveren.

De geestelijke gezondheidszorg verkeert in een continue staat van verandering, we worden uitgedaagd om met minder mensen en middelen steeds meer kwaliteit te leveren. De noodzaak om intensief samen te werken met cliënten en naasten, in de eigen organisatie en in netwerken, is groter dan ooit. GGZ Oost Brabant wil de komende jaren versneld stappen zetten om op een duurzaam andere wijze onderscheidende zorg te bieden. We maken duidelijke keuzes in ons zorgaanbod en de manier waarop we de zorg organiseren.

GGZ Oost Brabant focust op complexe en/of ernstige problematiek. Onze doelgroepen zijn:
 Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), inclusief zorgmijders;
 Mensen met meervoudige, vaker voorkomende psychische of psychiatrische aandoeningen, die door de ernst en/of de complexiteit (langdurende) specialistische behandeling en/of begeleiding nodig hebben;
 Mensen met een ernstige, zeer specifieke, complexe psychische of psychiatrische zorgvraag, die topspecialistische zorg in bovenregionaal verband nodig hebben.

Drie thema’s staan centraal bij de keuzes die we maken in ons zorgaanbod.
 Ambulant als het kan, maar klinisch en in woonvormen als het nodig is;
 Zo dichtbij als mogelijk, maar zo geconcentreerd als nodig om kwaliteit te garanderen;
 Zo integraal als mogelijk, maar zo gedifferentieerd als nodig om bijzondere aandoeningen recht te doen.

De werkzaamheden worden verricht op verschillende locaties, verspreid over de regio van GGZ Oost Brabant. De verschillende zorggroepen worden op basis van collegiaal management geleid door een directeur Zorggroep (verander- en bedrijfsvoeringaspecten) en een Directeur Behandelzaken (inhoud van zorg), die gezamenlijk verantwoording verschuldigd zijn aan de Raad van Bestuur.

In onze meerjarenstrategie 2012-2015 wordt de koers voor de komende jaren weergegeven. We willen de strategie die is uitgezet bevlogen realiseren, onder andere door samen te excelleren, persoonlijk leiderschap en competente medewerkers.

Voor meer informatie over de organisatie GGZ Oost Brabant en de meerjarenstrategie 2012 – 2015 zie www.ggzoostbrabant.nl .

Functieomschrijving

Taakopdracht c.q. rol van de kandidaat
Kern van de functie
De functionaris is Geneesheer directeur in de zin van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen en is in dat kader de arts die, belast is met de zorg van de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied in het psychiatrisch ziekenhuis. Hij is verantwoordelijk voor de taken die voorvloeien uit de Bopz. Daarnaast is de functionaris op tactisch en operationeel niveau verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de organisatie. De functionaris vervult de rol van "intern inspecteur".
De Geneesheer directeur heeft functionele verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoudelijke sturing van de directeuren behandelzaken, die resultaatverantwoordelijk zijn voor kwaliteit en veiligheid binnen de zorggroep, waarvoor zij samen met de directeur zorggroep, verantwoordelijkheid dragen. De Geneesheer directeur vervult een voorzittersrol in een aantal GGZ Oost Brabant brede commissies en programmalijnen of projecten op het gebied van Bopz (WVGGZ) en kwaliteit en veiligheid.
De Geneesheer directeur is het boegbeeld in de organisatie wat betreft veilige en menslievende zorg.

Plaats in de organisatie
De Geneesheer directeur is voor wat betreft de uitoefening van de Bopz taken een zelfstandig bestuursorgaan. Voor wat betreft zijn taken op het gebied van de kwaliteit van zorg en veiligheid is de Raad van Bestuur hiërarchisch verantwoordelijk en bevoegd voor kwaliteit & veiligheid en geeft de Geneesheer directeur zwaarwegend advies, welke de RvB gehouden is te vragen. De Geneesheer directeur is gepositioneerd naast de Raad van Bestuur. De Geneesheer directeur legt over zijn functioneren verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Bij een structureel verschil van mening met de Raad van Bestuur over de kwaliteit en veiligheid van zorg kan de Geneesheer directeur rechtstreeks een melding doen bij de Raad van Toezicht.

Interne en externe contacten
Interne contacten: met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, directeuren behandelzaken, directeuren zorggroep, zorgmanagers, programmaleiders en teamleiders, hulpverleners en overige medewerkers van de organisatie uit verschillende geledingen.
Externe contacten: met de inspectie voor de gezondheidszorg, cliënten en hun naasten en met andere instellingen en organisaties.

Functie – inhoud
Hoofdtaken
De Geneesheer directeur is belast met en verantwoordelijk voor de taken die voorvloeien uit de Wet Bopz.
De Geneesheer directeur is op tactisch en operationeel niveau verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de organisatie.
De Geneesheer directeur stuurt op alle zorginhoudelijke thema’s in de breedte van de organisatie, waarbij de dagelijkse aandacht verdeeld kan worden over de directeuren behandelzaken en verbinding wordt gemaakt met de Raad van Bestuur en de portefeuilles van de directeuren zorggroep.
De Geneesheer directeur geeft functionele aanwijzingen aan de directeuren behandelzaken, die collegiaal met de directeuren zorggroep verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en veiligheid van zorg.
De Geneesheer directeur bestudeert en becommentarieert relevante ontwikkelingen en beleidsnota's met betrekking tot kwaliteit en veiligheid van zorg in de meest brede zin.
De Geneesheer directeur neemt deel aan verschillende interne overleggen waaronder de vergadering Raad van Bestuur en het managementteam.
De Geneesheer directeur is voorzitter overleg directeuren behandelzaken.
De Geneesheer directeur is voorzitter suïcidecommissie.
De Geneesheer directeur is regievoerder voor alle inspectiezaken.
De Geneesheer directeur is regievoerder bij calamiteiten in de zorg.
De Geneesheer directeur is betrokken bij klachtenafhandeling inzake Wet Klachtafhandeling Cliënten Zorgsector en klachten die zijn ingediend bij de Raad van Bestuur.
De Geneesheer directeur is voorzitter van de regiegroep veiligheid.
De Geneesheer directeur is voorzitter van de regiegroep programmaraden en zorgpaden.
De Geneesheer directeur neemt deel aan het overleg tussen de Raad van Bestuur en de Commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht.

Naast deze taken werkt de Geneesheer directeur voor minimaal 1 dag in de week als psychiater binnen GGZ Oost Brabant.

Functie-eisen

Functie-eisen
I. Ervaring en achtergrond

De kandidaat:
is bevoegd en bekwaam als psychiater;
heeft ruime ervaring in de psychiatrie en bij voorkeur een afgeronde opleiding in de beleidspsychiatrie of de bereidheid deze te volgen;
heeft kennis van zorgprocessen en (landelijke) ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg;
heeft kennis van relevante wet en regelgeving;
heeft een scherp oog voor het belang van opleidingen en onderzoek;
is een ervaren netwerker, zowel intern als extern;
beschikt over een heldere visie over de krachtenvelden waarbinnen de geestelijke gezondheidszorg opereert en nog zal opereren;
kan de vastgestelde meerjarenstrategie met ambitie en bevlogenheid uitdragen.

II. Persoonlijkheid

De functie vraagt om:
integriteit, representativiteit en presentatie, volharding en doorzettingsvermogen.
een dienende, transparante stijl van werken.
een resultaatgerichte attitude, vermogen tot zelfreflectie, het innemen van een onafhankelijke positie en het stimuleren van teams
stimulerend te zijn ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
strategisch kunnen denken.
een teamspeler die gericht is op samenwerking en op een natuurlijke wijze de verbinding legt met cliënten en hun naasten.
duidelijk, direct en helder zijn in communicatie.
betrouwbaar en solide.
procesmatig zijn ingesteld, het overzicht kunnen behouden, de haalbaarheid en voortgang van zaken kunnen bewaken.
tact, inlevingsvermogen, overtuigingskracht en luistervaardigheid.
kunnen inspireren, motiveren en een flexibele attitude.
conflicten kunnen hanteren, tegenstellingen overbruggen en tegengestelde belangen relativeren.

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling conform de CAO GGZ: AMS met 10 – 15% toeslag. Er is sprake van een autoleaseregeling.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Rosmalen
 • DATUM GEPLAATST:
  19-09-2013