TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht GGz Breburg op bindende voordracht CR

 • STANDPLAATS:
  Tilburg

 • DATUM GEPLAATST:
  18-10-2013

GGz Breburg is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant met een toelating voor alle AWBZ functies. GGz Breburg biedt een getrapt aanbod van laagcomplexe, brede hoogcomplexe en selectieve topspecialistische BioPsychoSociale diagnostiek, behandeling en zorg inclusief revalidatie en rehabilitatie. Deze zorg wordt verleend aan cliënten met psychische aandoeningen en daarmee samenhangende psychosociale problematiek en gedragsstoornissen en aan hun directe omgeving. GGz Breburg ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met andere partijen haar expertise ook in te zetten voor de psychische gezondheid en de veiligheid van alle bewoners van de GGz Breburg-regio.
Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan ongeveer 18.000 cliënten van alle leeftijden en achtergronden (12.000 nieuwe cliënten per jaar). Ruim 2200 medewerkers zetten zich hiervoor in, samen met zo’n 200 vrijwilligers.

De dagelijkse leiding van GGz Breburg bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur, 5 zorggroepen met een duaal management en totaal 8 directeuren, waaronder 4 directeuren voor de ondersteunende sectoren Innovatie en Kwaliteit, P&O en Communicatie, Facilitair Centrum en F&I. Er is een zogenaamd Breburg Beraad voor deze gremia ingevoerd, dat tweemaal per jaar plaats vindt met als doel uitwisseling van informatie en vergroting van kennis over strategische onderwerpen. De Medische Staf heeft een dagelijks bestuur bestaande uit 4 personen die minimaal twee maal per jaar overleg voert met de Raad van Bestuur. Daarnaast is er sprake van een cliëntenraad, een ondernemingsraad, een verpleegkundige adviesraad (VAR) en een familieraad.

Voor meer achterinformatie zie www.ggzbreburg.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van GGz Breburg uit 7 leden. Er ontstaat een vacature in het derde kwartaal van 2013 door het terugtreden van een lid wegens het bereiken van het einde van de zittingstermijn. De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van GGz Breburg beoordelen. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht vastgesteld op 21 april 2009. Jaarlijks is er minimaal 2 keer overleg tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de CR. Er is sprake van een financiële auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. De besturing- en toezichtfilosofie van GGz Breburg is gebaseerd op de Zorgbrede Governance Code.

Functie-eisen

Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad.

Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een lid met een brede achtergrond en ervaring liefst opgedaan in de (zakelijke) dienstverlening, met duidelijke aantoonbare binding met de regio. Te denken valt aan een ervaren bestuurder / ondernemer met veel gevoel en aandacht voor de thema’s klantwaarde/klantgerichtheid/klantbelangen/klantbejegening, die zich goed kan inleven in het werken met en voor cliënten in dit werkveld.

Samenstelling
Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Bij gelijke geschiktheid gaat bij deze vacature de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Tilburg
 • DATUM GEPLAATST:
  18-10-2013