TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Volckaert

 • STANDPLAATS:
  Dongen

 • DATUM GEPLAATST:
  28-11-2013

Volckaert is begin 2008 ontstaan uit een fusie van de Stichting De Volckaert in Dongen en de Stichting Bejaardenzorg Oosterhout in Oosterhout. Deze organisatie biedt met circa 1000 medewerkers (circa 556 FTE’s) een breed aanbod van wonen, zorg en welzijn aan circa 640 cliënten. Daarnaast worden voor 150 cliënten dagbestedingactiviteiten aangeboden en wordt aan 200 cliënten in een andere vorm zorg en ondersteuning verleend. Dit gebeurt vanuit 5 locaties: De Volckaert Dongepark Dongen, De Volckaert Oosterhout en Buurstede, De Doelen en Oosterheem in Oosterhout. Het exploitatie-budget bedraagt circa € 48 miljoen. Voor meer achtergrondinformatie en de jaarverslagen zie www.volckaert.nl .

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Volckaert bestaat momenteel uit 5 leden. Eén lid treedt in april 2014 terug vanwege de maximale zittingstermijn. Het lid Raad van Toezicht wordt conform het reglement Raad van Toezicht benoemd door de Raad van Toezicht zelf. De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de voorgenomen benoeming.
De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin hij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Volckaert beoordeelt. Één van de leden van de Raad van Toezicht wordt krachtens de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen bindend voorgedragen door de cliëntenraad. Eén lid wordt op voordracht van de ondernemingsraad benoemd. Deze leden zitten echter zonder last of ruggespraak in de Raad van Toezicht. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het “reglement Raad van Toezicht” zoals opgesteld in 2008.
De Raad van Toezicht kent een financiële audit/vastgoedcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een commissie remuneratie en beoordeling. Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder plaats. Verder vindt er normaliter jaarlijks tweemaal een overleg tussen (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad plaats. Dit overleg is inhoudelijk opnieuw vormgegeven in samenspraak met de Bestuurder en de medezeggenschapsorganen zelf. Momenteel vindt maandelijks werkoverleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Bestuurder.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Daarnaast wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht, dat ze de actualiteit bijhouden.
De Raad van Toezicht heeft primair een toezichthoudende taak en fungeert als werkgever van de Bestuurder. Onverminderd de statutaire bevoegdheden van de Raad van Toezicht is de Raad een klankbord voor de Bestuurder. Hij staat de Bestuurder waar nodig terzijde met advies en reflectie.

Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. Voor het eigen functioneren, hanteert de Raad van Toezicht de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance code.
De Raad van Toezicht toetst of de Bestuurder bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het (maatschappelijke) belang en doelstellingen van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen, die bij de Stichting betrokken zijn.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid
Gelet op de actuele thema’s en de samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een lid met kennis van en ervaring met de dynamiek van het openbaar bestuur. Tevens heeft de kandidaat kennis en ervaring op het vlak van samenwerking met andere organisaties in het brede domein van de Curatieve Zorg, 1e lijnszorg, Langdurige zorg, Wonen en Welzijn. De kandidaat heeft een sterk ondernemende en innovatieve instelling en een breed strategisch (bestuurlijk) profiel. U bent bij voorkeur een ervaren toezichthouder met affiniteit met de zorg en dienstverlening aan ouderen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond conform de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Dongen
 • DATUM GEPLAATST:
  28-11-2013