TERUG NAAR VACATURES

Beoogd voorzitter Raad van Toezicht

STANDPLAATS: Middelburg
DATUM GEPLAATST: 21-04-2017

Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is een organisatie op het gebied van
ouderenzorg in Zeeland. Acht zorglocaties en een groot aantal groepswoningen en
woonzorgcentra in wijken en dorpen van Zeeland staan garant voor zorg- en
dienstverlening die aansluit bij de wensen van de ongeveer 1400 intramurale, 775
extramurale cliënten en 300 cliënten dagbehandeling/dagverzorging. Binnen SVRZ zijn
circa 3000 medewerkers en 1500 vrijwilligers werkzaam. SVRZ is een stichting en kent een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur.

De doelstelling van SVRZ luidt volgens de statuten: SVRZ voorziet in de behoeften aan
opvang, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en welzijn aan cliënten die
enigerlei vorm van hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg of
andere vorm van zorg behoeven.

De missie van SVRZ is om met onze cliënten invulling geven aan de voor hen belangrijke
waarden in het leven. Deze missie vatten we samen met de slogan ´SVRZ zorgt in
Zeeland´. Zorg is hierbij meer dan alleen verzorgen van, maar krijgt echt inhoud met de
kernwaarden:
• nabijheid
• vrijheid
• verantwoordelijkheid
• gelijkwaardigheid

Voor meer informatie zie www.svrz.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van SVRZ bestaat uit 7 leden met statutaire ruimte voor maximaal 9 leden. Vanwege de fusie met de Stichting Ouderzorg Kanaalzone (SOKA) per juni a.s. zullen de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van SOKA gedurende een transitie periode toetreden tot de Raad van Toezicht van SVRZ. Door het vertrek van 1 lid en wegens het einde van de zittingstermijnen van diverse leden Raad van Toezicht, waaronder de toezichthouders vanuit SOKA, ontstaat er binnen de Raad van Toezicht van SVRZ een belangrijk opvolgingsvraagstuk.
De idee is om de vacatures van beoogd voorzitter en een lid met de financiële portefeuille als eerste vacant te stellen. Hierdoor kan deze beoogd voorzitter vervolgens bijdragen aan de samenstelling van de toekomstige Raad van Toezicht en de continuïteit in kennis en ervaring borgen.
De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoemingen.

Functie-eisen

(Beoogd) voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht bij voorkeur
uit zijn midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de
voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de
voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets,
specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader
worden vastgesteld.

In het bijzonder dient de voorzitter:
• het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
• over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
• over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
• over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat zij/hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van
Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van
Toezicht. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van
de voorzitter.

Bijzondere eisen (beoogd) voorzitter Raad van Toezicht
• Ervaring in toezichthoudende en bestuurlijke functies met eindverantwoordelijkheid voor een grote, complexe organisatie;
• Beschikt over samenbindende kracht en is in staat om op basis van autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
• Treedt in de vergaderingen besluitvaardig op, heeft hierbij goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen;
• Beschikt over communicatieve vaardigheden ten behoeve van optimale omgang met de Raad van Bestuur, alsmede ten behoeve van intern en extern representatie van de Raad van Toezicht;
• Kan het proces van beoordeling en toetsing van het functioneren van de Raad van Toezicht aansturen;
• Vervult de werkgeversrol ten opzichte van de Raad van Bestuur met respect en vertrouwen;
• Beschikt over voldoende tijd om te investeren in deze rol;
• Heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt;
• Is van onbesproken gedrag;
• Heeft kennis van en/of binding met het werkgebied van SVRZ.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
SVRZ is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is SVRZ vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden, danwel het aanvaarden van een voorzitterschap.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV te uploaden via de link “solliciteer direct”. Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De eerste orienterende gesprekken met de selectiecommissie van de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 27 juni a.s. en de tweede gespreksronde op woensdag 5 of dinsdag 11 juli a.s.

  • STANDPLAATS:
    Middelburg
  • DATUM GEPLAATST:
    21-04-2017