TERUG NAAR VACATURES

Voorzitter Raad van Toezicht

STANDPLAATS: Purmerend
DATUM GEPLAATST: 11-04-2017

Odion wil met zorg het gewone leven ondersteunen. Professionele zorg inzetten voor mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. De aard van die zorg kan heel divers zijn, want zij moet afgestemd zijn op de specifieke vraag van de cliënt. Soms gaat het om begeleiding en soms gaat het om verzorging en verpleging. Maar in alle gevallen wordt de zorg gericht op de cliënt en zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Door middel van participatie in drie Sociale Wijkteams in de gemeente Zaanstad zet Odion haar deskundigheid ook in ten behoeve van in principe alle bewoners van die wijken. In de missie van Odion staat: “Odion ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking, opdat zij in staat zijn hun eigen leven te leiden.” Dat gebeurt in de praktijk door de vraag van de cliënt als uitgangspunt te nemen en heel goed te kijken naar de levensterreinen (wonen, werken, vrijetijdsbesteding) en de natuurlijke levensfasen van de cliënt.
Odion is een stichting met een eenhoofdige Raad van Bestuur. De lijnorganisatie is opgebouwd uit regio’s. Binnen de regio vindt de ondersteuning aan onze cliënten plaats. Zij worden daarin bijgestaan door het servicebureau. De medewerkers in het primaire proces én zij die hen daarin ondersteunen, totaal circa 725 medewerkers, werken allemaal vanuit de visie van de organisatie. Op centraal niveau is de medezeggenschap van cliënten in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten geborgd in de Centrale Medezeggenschapsraad, terwijl op decentraal niveau de zeggenschap op locatieniveau wordt georganiseerd. Zeggenschap van cliënten wordt zo veel mogelijk en in een actief proces gestimuleerd, o.a. op basis van de participatieladder en door de mogelijkheid om formeel advies uit te brengen aan de bestuurder. In 2015 is de bestuurlijke integratie van Odion en Odibaan ten behoeve van een gezamenlijke werkorganisatie op het gebied van (on) betaalde arbeid tot stand gekomen. Odion is werkzaam in de regio’s Zaanstreek / Waterland en Kennemerland. Voor meer informatie zie www.odion.nll

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Odion bestaat uit vijf leden. Door het einde van de zittingstermijn van de voorzitter en twee leden ontstaan drie vacatures in de Raad van Toezicht met de bedoeling deze uiterlijk per juli 2017 in te vullen, zodat er in goed onderling overleg in de tweede helft van 2017 een goede introductie en geleidelijke overdracht kan plaatsvinden.

Functie-eisen

Specifiek competentieprofiel voor de voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Odion beschikt over de volgende aanvullende competenties:
– Is bereid om de doelstellingen van Odion (pro-)actief uit te dragen;
– heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende en moreel-ethische gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en toetsende afstandelijkheid;
– fungeert met een collegiale, structurerende en uitnodigende manier van werken, die herkenbaar op het bereiken van gemeenschappelijke doelen van het team van de toezichthouders is gericht;
– heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen, zodat van de voorzitter een samenbindende kracht en indien nodig ook een corrigerende werking uitgaat;
– is bereid te reflecteren op de eigen aanpak en gericht op de verdere ontwikkeling en professionalisering van het toezicht;
– heeft het vermogen om te gaan met belangentegenstellingen en kan mensen binden;
– heeft oog voor de bestuurlijke en managementtaken van de bestuurder en beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken van de Raad van Toezicht;
– beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;
– beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming, zonder de vergadering te overheersen. Heeft een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, zodat steeds een veilige omgeving van besluitvorming blijft, met voldoende inhoud en scherpte in de discussie;
– beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
– is van onbesproken gedrag;
– kan in tijd voldoende snel beschikbaar zijn.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Odion is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Odion vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden en het aanvaarden van het voorzitterschap.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 2 juni a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV te uploaden via de link “solliciteer direct”. Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren vanaf maandag 8 mei a.s. contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De eerste orienterende gesprekken met de selectiecommissie van de opdrachtgever staan na uitnodiging gepland op 13 en 15 september en de tweede gesprekrondes op 20 en 22 september a.s.

  • STANDPLAATS:
    Purmerend
  • DATUM GEPLAATST:
    11-04-2017