TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel ondernemerschap

STANDPLAATS: Breda
DATUM GEPLAATST: 23-12-2016

Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120 bewoners,105 wijkbewoners en 170 (deels deeltijd) medewerkers. De activiteiten van Ruitersbos bestaan uit de exploitatie van een algemeen verzorgings- en verpleeghuis voor zorgbehoevende ouderen en de exploitatie van aanleunwoningen te Breda.
Voor de inzet van medische ondersteuning (specialist ouderenzorg en psychologen) en overige behandelaars wordt door Ruitersbos intensief samengewerkt met Thebe, Breda. De verzorgingshuisplaatsen worden de komende jaren afgebouwd op basis van natuurlijk verloop. Daarnaast wordt dagverzorging geboden aan een groep ouderen met een somatische problematiek en een groep met psychogeriatrische problematiek. Tenslotte worden door Ruitersbos aanvullend tijdelijke opnamen verzorgd (bijvoorbeeld ter ontlasting van mantelzorg of voor het bieden van overbruggingszorg) en wordt extramurale zorg (inclusief huishoudelijke zorg) geboden aan bewoners van de aanleunwoningen en cliënten in de directe omgeving van het zorgcentrum.
De organisatie heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, die samen met de Manager Wonen Welzijn Zorg, de Manager Bedrijfsvoering en een beperkte staf leiding geeft aan de organisatie. De omzet bedraagt circa € 10 miljoen. Het budget wordt vooral gerealiseerd vooral vanuit de WLZ en ZvW.

Missie
“Ruitersbos: genieten van een goed en veilig leven
Bij Ruitersbos draait het om: kwaliteit van leven en genieten! In het middelpunt staan de bewoners: de mensen waar wij ons werk voor doen. We vinden het belangrijk voor hen, dat het genieten van het leven in hun nieuwe thuis centraal staat. De zorg die onze medewerkers leveren moet dit mogelijk maken.”

Voor meer informatie zie www.ruitersbos.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Ruitersbos bestaat uit 5 leden. Door het einde van de zittingstermijn van een lid ontstaat vanaf januari 2017 een vacature in de Raad van Toezicht. De bedoeling is om deze vacature zo spoedig mogelijk in te vullen.
Binnen de Raad van Toezicht van Ruitersbos wordt momenteel gewerkt met een auditcommissie, een commissie bouw, een kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie.

Tijdsinvestering
De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar op de dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur. Daarnaast wordt een themabijeenkomst en de zelfevaluatie georganiseerd. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert tweemaal per jaar overleg met de OR en CR. De commissies vergaderen tweemaal per jaar.

Functie-eisen

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
– affiniteit met de maatschappelijke doelstelling, de zorgfunctie en het werkveld van Ruitersbos;
– strategisch inzicht, helicopterview;
– kritisch analytisch oordeelsvermogen, stevig en snel doorgrondend;
– maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
– inzicht in het veld van de in- en externe stakeholders van Ruitersbos;
– vermogen tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
– proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen;
– ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of organisatorische ervaring op strategisch niveau;
– een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
– het vermogen om het strategisch beleid van Ruitersbos en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
– het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
– bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke functie van Ruitersbos in het bijzonder én dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid
Gelet op de actuele thema’s en de samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een nieuwe lid met kennis en ervaring op het gebied van:

Profiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied ondernemerschap en innovatie
Deze toezichthouder heeft een achtergrond op het gebied van marketing, commercie, innovatie en ondernemerschap. Zij/hij is vanuit de huidige functie op strategische niveau gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. Ook om de financiële vertaalslag te maken en te werken met businesscases en scenario’s. Zij/hij is in staat zich te verplaatsen in de effecten en impact van strategische ontwikkelingen en investeringen op een kleine organisatie. Zij/hij is bij voorkeur een ervaren toezichthouder, juist afkomstig van buiten de zorgsector, maar heeft wel een sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Ruitersbos.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT2. Momenteel bedraagt de bezoldiging van een lid Raad van Toezicht € 9.825,00 (op jaarbasis).

Wet Bestuur en Toezicht
Ruitersbos is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Ruitersbos vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een kleine organisatie. Dit heeft geen consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure ondersteunen door Anja Tirions MHA. De reactietermijn van deze vacature is gesloten.

  • STANDPLAATS:
    Breda
  • DATUM GEPLAATST:
    23-12-2016