TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel bedrijfsvoering

STANDPLAATS: Utrecht
DATUM GEPLAATST: 12-01-2017

AxionContinu is een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie. Zij biedt hoogwaardige zorg en behandeling. Thuis of in een van de veertien locaties in Utrecht en omgeving. Werken vanuit vakmanschap, met aandacht en plezier zijn de uitgangspunten én denken in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo wordt het beste uit een situatie gehaald, zelfs als deze onomkeerbaar is.
AxionContinu is een stichting, heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur en is ingericht volgens het Raad van Bestuur- en Raad van Toezichtmodel. Vanaf 2015 wordt gewerkt in een Divisie structuur, met een divisie Revalidatie & Herstel, een divisie Verzorgd Wonen en een divisie Thuis.
Daarnaast heeft AxionContinu een aantal ondersteunende diensten, te weten het bedrijfsbureau (HR, Financieel administratieve diensten en ICT), Facilitair & Bouw en het Bestuursbureau (communicatie & PR, het bestuurssecretariaat, concern controller).
De ca. 2.000 medewerkers leveren zorg aan ruim 2.000 cliënten. AxionContinu is een gezonde organisatie. De omzet bedraagt circa € 104 miljoen. Het budget wordt voor 93% gerealiseerd vanuit de WLZ en ZvW. De overige opbrengsten vloeien voort vooral vanuit de WMO, subsidies, verhuur en doorberekeningen van dienstverlening aan derden.
Voor meer informatie zie www.axioncontinu.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van AxionContinu bestaat uit 7 leden. Door het terugtreden van de vorige voorzitter en het einde van de zittingstermijn van een ander lid ontstaan 2 vacatures in de Raad van Toezicht met de bedoeling deze uiterlijk per juli 2017 in te vullen.

Functie-eisen

Algemeen

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van AxionContinu en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.
Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

– affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie en het werkveld van AxionContinu, oog voor de specifieke waarden van de organisatie

– strategisch inzicht, helicopterview;

– kritisch analytisch oordeelsvermogen, doorgrondend;

– maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;

– ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en /of organisatorische ervaring.

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht
zodanig is samengesteld dat:

– er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstellingen van AxionContinu in het bijzonder aanwezig is;

– tenminste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring van het primaire proces in de zorg;

– een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;

– een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel economische,
juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;

– herkenbare spreiding van de achterliggende identiteiten en de regionale betrokkenheid van de locaties onder de leden;

– de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;

– adequaat wordt voorzien in een strategische advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;

– aandacht voor voldoende diversiteit in de samenstelling.

Gewenste competenties zijn:

– Academisch denk-en werkniveau
– het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
– een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, waarbij zo nodig de grenzen in deze context worden opgezocht in het belang van de organisatiedoelstellingen en met respect voor de principes van goed bestuur en toezicht conform de Governance code;
– het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
– vermogen tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
– het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
– het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
– proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
– integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
– inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
– voldoende beschikbaarheid.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke functie van AxionContinu in het bijzonder én dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Op de volgende competenties en achtergronden wordt in deze werving- en selectieprocedure specifiek geselecteerd:

– Achtergrond/ ervaring op gebied van bedrijfsvoering met brede (op de zorgsector gerichte) financiële kennis.

– Zorginhoudelijke achtergrond/ ervaring.

– Ervaring op het gebied van ICT, e-Health.

– Ervaring op het gebied van sociale innovatie/HR.

– Innovatie en ondernemerschap.

In het vervullen van deze twee functies wordt zoveel mogelijk in deze elementen voorzien, mogelijk via verschillende combinaties van deze elementen. Dit maakt wat meer flexibiliteit mogelijk.

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied bedrijfsvoering
Deze toezichthouder beschikt over aantoonbare bedrijfseconomische en financiële kennis op strategisch niveau van waaruit zij/hij goed bekend is met het publieke domein en de zorgsector. Dat betekent, dat zij/hij financiële cijfers kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Is goed bekend met strategische ICT vraagstukken en implementaties. Affiniteit met zorgvastgoedvraagstukken is van belang om een goede bijdrage te leveren aan de auditcommissie. Zij/hij heeft al goed inzicht in de ontwikkelingen in de zorgsector en is bereid zich hier verder in te verdiepen. Zij/hij is bij voorkeur een ervaren toezichthouder en heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van AxionContinu.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
AxionContinu is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is AxionContinu vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions MHA. De reactietermijn van deze vacature is gesloten.

  • STANDPLAATS:
    Utrecht
  • DATUM GEPLAATST:
    12-01-2017