TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel ziekenhuisbestuur

STANDPLAATS: Waardenburg
DATUM GEPLAATST: 21-11-2016

Intrakoop is de inkoopcoöperatie van de zorg. Ongeveer 600 zorginstellingen – ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg – met ruim 7.000 locaties zijn lid van Intrakoop. Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren door kennis, ervaring en inkoopvolume van haar leden te bundelen.
Intrakoop telt ca. 55 medewerkers en wordt geleid door een directeur/bestuurder, die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Daarnaast beslist de Algemene Ledenvergadering over de koers van Intrakoop. Twee keer per jaar wisselt het management¬team van Intrakoop op strategisch niveau van gedachten met de klankbordgroep, die bestaat uit tien leden.
Voor meer achtergrondinformatie en de jaarverslagen zie www.intrakoop.nl

Functieomschrijving

De coöperatie met haar dochterondernemingen kent een Raad van Toezicht, bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit zes leden. Tenminste de helft van de leden van de Raad van Toezicht dient te bestaan uit personen, die leiding geven aan één of meerdere leden van de coöperatie. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Intrakoop en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Elk lid van de Raad van Toezicht treedt af uiterlijk vier jaar na zijn benoeming volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. De afgetredene is eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn onstaat er binnen deze raad van toezicht per april 2017 een vacature. Dit lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd uit het ledenbestand van de ziekenhuissector.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid met een bestuurlijke achtergrond in de ziekenhuissector
Gelet op de huidige samenstelling bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een bestuurder in de ziekenhuissector en een goede verbinding met de medisch specialisten. Deze toezichthouder heeft een innovatieve kijk op de ziekenhuiszorg en gezondheidszorg in het algemeen. Daarbij is er nadrukkelijk affiniteit met de doelstelling, de meerwaarde en functie van Intrakoop en de bereidheid om de doelstelling, zoals omschreven in de statuten en de overeengekomen missie, visie en strategie van Intrakoop te onderschrijven en actief in zijn/haar netwerken te ondersteunen. Vanuit de kennis, ervaring en competenties is dit nieuwe lid Raad van Toezicht vanuit verschillende invalshoeken goed in staat als klankbord te participeren in de strategische discussie rondom de maatschappelijke meerwaarde, de (toekomstige) positionering en dienstverlening van de inkoopcoöperatie Intrakoop.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden nog beloond volgens de voormalige richtlijnen van de NVTZ, binnen de wettelijke toegestane maxima van de WNT2. De bezoldiging voor een lid Raad van Toezicht bedraagt momenteel € 5.000,00 per jaar.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure ondersteunen door Anja Tirions MHA. Het volledige profiel met procedurebeschrijving en planning kunt u inzien of downloaden door hierboven in de vacaturetekst te klikken op de klink “meer informatie over deze vacature”.
Uw belangstelling kunt u tot 13 januari a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV via de link “solliciteer” onderaan de vacature te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.

  • STANDPLAATS:
    Waardenburg
  • DATUM GEPLAATST:
    21-11-2016